REPUBLIKA HRVATSKA

SREDNJA MEDICINSKA ŠKOLA

SLAVONSKI BROD

VATROSLAVA JAGIĆA 3A

U Slavonskom Brodu,  3. lipnja 2024. godine

 

 

 

OBAVIJEST O IZBORU KANDIDATA

 

Obavještavam kandidate koji su dostavili prijavu na natječaj

 

 1. Voditelj računovodstva – jedan (1) izvršitelj/ica na određeno nepuno radno vrijeme- 20 sati tjedno (do povratka djelatnice s komplikacija u trudnoći/rodiljnog/roditeljskog dopusta)

 

koji je bio objavljen 9. svibnja 2024. godine, na mrežnoj stranici Srednje medicinske škole i na oglasnoj ploči Škole, te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, da je na temelju mišljenja Povjerenstva za provedbu natječaja i rang liste kandidata, na prijedlog ravnateljice, sukladno Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja Srednje medicinske škole, Slavonski Brod, Vatroslava Jagića 3A, Školski odbor Srednje medicinske škole, Slavonski Brod, na sjednici održanoj 29. svibnja 2024. godine, dao je  prethodnu suglasnost za zasnivanje radnog odnosa za sljedećeg kandidata:

 

Anamarija Vukelić, mag.oec.

 

Obavijest o izboru kandidata objavljena je 3. lipnja 2024. na mrežnoj stranici Srednje medicinske škole i oglasnoj ploči Škole te se smatra da su kandidati obaviješteni o rezultatima izbora kandidata po raspisanom natječaju.

 

 

                                                                                                                                             Ravnateljica:

Jelena Jelinić-Bošnjak, prof.

 

 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

REPUBLIKA HRVATSKA

SREDNJA MEDICINSKA ŠKOLA

SLAVONSKI BROD

VATROSLAVA JAGIĆA 3A

U Slavonskom Brodu,  28. svibnja 2024. godine

 

 

OBAVIJEST O IZBORU KANDIDATA

 

Obavještavam kandidate koji su dostavili prijavu na natječaj

 

 1. Uvod u laboratorijski rad-vježbe- mag. med. biochem – jedan (1) izvršitelj/ica – neodređeno nepuno radno vrijeme ( 1,5 sat tjedno u nastavi )
 2. Farmaceutska tehnologija s kozmetologijom-teorija i vježbe- mag.pharm. – jedan (1) izvršitelj/ica – neodređeno nepuno radno vrijeme ( 12 sati tjedno u nastavi )

 

koji je bio objavljen 18. travnja 2024. godine, na mrežnoj stranici Srednje medicinske škole i na oglasnoj ploči Škole, te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, da je na temelju mišljenja Povjerenstva za provedbu natječaja i rang liste kandidata, na prijedlog ravnateljice, sukladno Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja Srednje medicinske škole, Slavonski Brod, Vatroslava Jagića 3A, Školski odbor Srednje medicinske škole, Slavonski Brod, na sjednici održanoj 22. svibnja 2024. godine, dao je  prethodnu suglasnost za zasnivanje radnog odnosa za sljedećeg kandidata:

 

Martina Barta, dipl. ing. techn. aliment.- ugovor se sklapa na određeno vrijeme zbog nestručne zastupljenosti radnice do zasnivanja radnog odnosa putem natječaja ili na drugi propisan način, a najdulje do 5 mjeseci.

 

 1. Spremač/ica- 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom

 

koji je bio objavljen 23. travnja 2024. godine, na mrežnoj stranici Srednje medicinske škole i na oglasnoj ploči Škole, te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, da je na temelju mišljenja Povjerenstva za provedbu natječaja i rang liste kandidata, na prijedlog ravnateljice, sukladno Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja Srednje medicinske škole, Slavonski Brod, Vatroslava Jagića 3A, Školski odbor Srednje medicinske škole, Slavonski Brod, na sjednici održanoj 22. svibnja 2024. godine, dao je  prethodnu suglasnost za zasnivanje radnog odnosa za sljedećeg kandidata:

 

Snježana Popić, konfekcionar

 

Obavijest o izboru kandidata objavljena je 28. svibnja 2024. na mrežnoj stranici Srednje medicinske škole i oglasnoj ploči Škole te se smatra da su kandidati obaviješteni o rezultatima izbora kandidata po raspisanom natječaju.

 

                                                                                                                                             Ravnateljica:

Jelena Jelinić-Bošnjak, prof.

 

 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Srednja medicinska škola

Slavonski Brod,

Vatroslava Jagića 3A

Slavonski Brod, 22.5.2024.g.

 

Na temelju članka 10. stavak 1. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Srednje medicinske škole, Slavonski Brod predsjednik Povjerenstva za provedbu natječaja upućuje

 

 

POZIV

na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti  (usmeni razgovor – intervju)

 

U utorak, 28. svibnja 2024. godine u 13:00 sati u Srednjoj medicinskoj školi, Slavonski Brod, Vatroslava Jagića 3A, provest će se razgovor s kandidatima –  intervju na oglas za radno mjesto Voditelj računovodstva –  jedan (1) izvršitelj/ica na određeno nepuno radno vrijeme- 20 sati tjedno  (do povratka djelatnice s komplikacija u trudnoći/rodiljnog/roditeljskog dopusta)

 

 1. Anamarija Vukelić

 

Razgovor s kandidatima – intervju provest će povjerenstvo za provedbu natječaja imenovano odlukom. Razgovor s kandidatima – intervju provodi se putem odgovora kandidata na postavljena pitanja, simulacije rješavanja slučajeva radnog mjesta, praktična provjera znanja ili na drugi prikladan način.

Prilikom razgovora s kandidatom – intervju članovi povjerenstva procjenjuju obrazovanje i profesionalnu edukaciju kandidata, specifična znanja, vještine, profesionalne ciljeve i interese, motivaciju za rad te osobne karakteristike kandidata u svezi radnog mjesta.

Po dolasku na razgovor – intervju od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.

Kandidat koji ne može dokazati identitet ne može pristupiti razgovoru – intervju.

Ne postoji mogućnost naknadnog razgovora – intervjua, bez obzira na razlog koji kandidata sprječava da pristupi razgovoru – intervju.

Ako se kandidat navedenog dana ne odazove ovom pozivu bez obzira na razloge, neće se smatrati kandidatom sukladno članku 10. stavak 2. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Srednje medicinske škole, Slavonski Brod.

Nakon provedenog razgovora – intervju povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova, te ju dostavlja ravnatelju škole zajedno sa zapisnikom o provedenom postupku koji potpisuju svi članovi povjerenstva.

 

 

 

                                                                                                                    Povjerenstvo za provedbu natječaja

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine« broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 – ispr., 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 98/19, 64/20, 151/22 i 156/23), Srednja medicinska škola, Slavonski Brod dana 9. svibnja 2024. godine raspisuje:

 

N A T J E Č A J

za zasnivanje radnog odnosa

 

 

 1. Voditelj računovodstva – jedan (1) izvršitelj/ica na određeno nepuno radno vrijeme- 20 sati tjedno (do povratka djelatnice s komplikacija u trudnoći/rodiljnog/roditeljskog dopusta)

 

UVJETI:

Osim općih uvjeta sukladno općim propisima o radu kandidati trebaju zadovoljiti i posebne uvjete za zasnivanje radnog odnosa.

Temeljem članka 10. Pravilnika o radu, KLASA:600-04/23-03/01, URBROJ: 2178-1-15-05-23-1, poslove voditelja računovodstva školske ustanove može obavljati osoba koja ima završen diplomski sveučilišni studij ekonomije odnosno preddiplomski ili stručni studij ekonomije i najmanje jednu (1) godinu radnog staža u struci.

Uz pismenu prijavu (koja mora biti vlastoručno potpisana i u kojoj se navode osobni podaci: ime i prezime, adresa prebivališta odnosno boravišta, broj telefona/mobitela, prema mogućnostima adresa elektroničke pošte, naziv radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje) na natječaj kandidati trebaju priložiti:

 1. životopis,
 2. dokaz o odgovarajućoj vrsti i razini obrazovanja (diploma)
 3. uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak ili da je pod istragom za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od mjesec mjeseci od dana objave natječaja),
 4. elektronički zapis o radnopravnom statusu HZMO-a

 

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Potpunom prijavom smatra se ona koja je vlastoručno potpisana i koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Kandidat koji nije podnio pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom.

Kandidat koji je stekao inozemnu obrazovnu kvalifikaciju u inozemstvu dužan je u prijavi na natječaj priložiti rješenje određenog visokog učilišta o priznavanju potpune istovrijednosti u skladu sa Zakonom o priznavanju i vrednovanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (Narodne novine 69/22.) ili rješenje Agencije za znanosti i visoko obrazovanje o stručnom priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija, te u skladu sa Zakonom o reguliranim profesijama i priznavanju inozemne stručne kvalifikacije radi pristupa reguliranoj profesiji (Narodne novine 82/15, 70/19, 47/20.) rješenje Ministarstva znanosti i obrazovanja o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije radi pristupa reguliranoj profesiji.

Kandidat koji se prema posebnim propisima poziva na pravo prednosti, mora se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti dokaze o ostvarivanju prava prednosti prema posebnom propisu.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti sukladno članku 102. stavcima 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21.), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19.), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20.) i članku 48. stavcima 1. – 3. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21.) dužne su u prijavi na javni natječaj priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prema članku 48. stavcima 1. – 3. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21), trebaju dostaviti dokaze iz stavka 1. članka 49. ovoga zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju i popunjavanju radnog mjesta.

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. stavcima 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji trebaju dostaviti dokaze iz stavka 1. članka 103. ovoga zakona. Uz prijavu na natječaj dužne su priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

S prijavljenim kandidatima provest će se razgovor s kandidatima – intervju, sukladno članku 7. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Srednje medicinske škole.

Vrijeme i mjesto provedbe razgovora s kandidatima – intervju, objavit će se na web stranici Srednje medicinske škole, http://www.srednja-medicinska-skola.hr najmanje 5 dana prije održavanja razgovora s kandidatima – intervju, sukladno članku 10. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Srednje medicinske škole.

Za kandidata koji ne pristupi razgovoru, smatra se da je povukao prijavu na natječaj te se u daljnjem postupku više neće smatrati kandidatom prijavljenim na natječaj.

Prijavom na natječaj kandidati daju privolu da škola kao voditelj obrade osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati osobne podatke, te objaviti na web stranici u sklopu obavijesti o izabranom kandidatu, u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno pozitivnim propisima o zaštiti osobnih podatka.

Privola za prikupljanje i obradu osobnih podataka je uvjet za prijavu na natječaj.
Kandidat može u svako doba, u potpunosti ili djelomice, bez naknade i objašnjenja odustati od dane privole i zatražiti prestanak aktivnosti obrade osobnih podataka.

Prijave s navedenim dokazima dostavljaju se putem zemaljske pošte u roku osam (8) dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči škole te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanja s naznakom „ ZA NATJEČAJ“ na adresu:

Srednja medicinska škola, Vatroslava Jagića 3A, 35000 Slavonski Brod.

Natječajna dokumentacija se neće vraćati kandidatima.

Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prilikom zapošljavanja oba spola su u ravnopravnom položaju.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranici Srednje medicinske škole:

http://www.srednja-medicinska-skola.hr, pod NATJEČAJI, te se istekom roka od 8 dana od dana objave rezultata smatra se da su kandidati obaviješteni o rezultatima natječaja.

 

 

 

 

                                                                                                                                     Ravnateljica:

Jelena Jelinić-Bošnjak, prof.

 

KLASA: 112-01/24-01/08

URBROJ: 2178-1-15-01-24-01

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Srednja medicinska škola

Slavonski Brod,

Vatroslava Jagića 3A

Slavonski Brod, 7.5.2024.g.

 

Na temelju članka 10. stavak 1. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Srednje medicinske škole, Slavonski Brod predsjednik Povjerenstva za provedbu natječaja upućuje

 

POZIV

na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti  (usmeni razgovor – intervju)

 

U petak, 17. svibnja 2024. godine u 13:00 sati u Srednjoj medicinskoj školi, Slavonski Brod, Vatroslava Jagića 3A, provest će se razgovor s kandidatima –  intervju na oglas za radno mjesto Spremač/ica – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom.

 1. BUĆAN ROZALIJA
 2. ĆOSIĆ SVEMIRKA
 3. GROŠIĆ RENATA
 4. JELAVIĆ MAJA
 5. JERKOVIĆ SLAVICA
 6. JURČEVIĆ ZDRAVKA
 7. JURČEVIĆ-MATOK SANJA
 8. KARALIĆ BLAŽENKA
 9. LADIŠIĆ KAROLINA
 10. LUKIĆ SENKA
 11. MARJANOVIĆ SANDRA
 12. MAŠIĆ SUZANA
 13. PEZER LIDIJA
 14. POPIĆ SNJEŽANA
 15. SABLJIĆ NIKOLINA
 16. SUTON ĐURĐICA
 17. TOMAŠEVIĆ DUNJA

 

Razgovor s kandidatima – intervju provest će povjerenstvo za provedbu natječaja imenovano odlukom. Razgovor s kandidatima – intervju provodi se putem odgovora kandidata na postavljena pitanja, simulacije rješavanja slučajeva radnog mjesta, praktična provjera znanja ili na drugi prikladan način.

Prilikom razgovora s kandidatom – intervju članovi povjerenstva procjenjuju obrazovanje i profesionalnu edukaciju kandidata, specifična znanja, vještine, profesionalne ciljeve i interese, motivaciju za rad te osobne karakteristike kandidata u svezi radnog mjesta.

Po dolasku na razgovor – intervju od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.

Kandidat koji ne može dokazati identitet ne može pristupiti razgovoru – intervju.

Ne postoji mogućnost naknadnog razgovora – intervjua, bez obzira na razlog koji kandidata sprječava da pristupi razgovoru – intervju.

Ako se kandidat navedenog dana ne odazove ovom pozivu bez obzira na razloge, neće se smatrati kandidatom sukladno članku 10. stavak 2. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Srednje medicinske škole, Slavonski Brod.

Nakon provedenog razgovora – intervju povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova, te ju dostavlja ravnatelju škole zajedno sa zapisnikom o provedenom postupku koji potpisuju svi članovi povjerenstva.

 

 

 

                                                                                                                    Povjerenstvo za provedbu natječaja

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Srednja medicinska škola

Slavonski Brod,

Vatroslava Jagića 3A

Slavonski Brod, 6.5.2024.g.

 

Na temelju članka 10. stavak 1. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Srednje medicinske škole, Slavonski Brod predsjednik Povjerenstva za provedbu natječaja upućuje

 

 

POZIV

na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti  (usmeni razgovor – intervju)

 

 

U ponedjeljak, 13. svibnja 2024. godine u 11:30 sati u Srednjoj medicinskoj školi, Slavonski Brod, Vatroslava Jagića 3A, provest će se razgovor s kandidatima –  intervju na oglas za radno mjesto:

 1. Uvod u laboratorijski rad-vježbe- mag. med. biochem – jedan (1) izvršitelj/ica – neodređeno nepuno radno vrijeme ( 1,5 sat tjedno u nastavi )
 2. Farmaceutska tehnologija s kozmetologijom-teorija i vježbe- mag.pharm. – jedan (1) izvršitelj/ica – neodređeno nepuno radno vrijeme ( 12 sati tjedno u nastavi )

 

 1. Barta Martina
 2. Primorac Sara

 

Razgovor s kandidatima – intervju provest će povjerenstvo za provedbu natječaja imenovano odlukom. Razgovor s kandidatima – intervju provodi se putem odgovora kandidata na postavljena pitanja, simulacije rješavanja slučajeva radnog mjesta, praktična provjera znanja ili na drugi prikladan način.

Prilikom razgovora s kandidatom – intervju članovi povjerenstva procjenjuju obrazovanje i profesionalnu edukaciju kandidata, specifična znanja, vještine, profesionalne ciljeve i interese, motivaciju za rad te osobne karakteristike kandidata u svezi radnog mjesta.

Po dolasku na razgovor – intervju od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.

Kandidat koji ne može dokazati identitet ne može pristupiti razgovoru – intervju.

Ne postoji mogućnost naknadnog razgovora – intervjua, bez obzira na razlog koji kandidata sprječava da pristupi razgovoru – intervju.

Ako se kandidat navedenog dana ne odazove ovom pozivu bez obzira na razloge, neće se smatrati kandidatom sukladno članku 10. stavak 2. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Srednje medicinske škole, Slavonski Brod.

Nakon provedenog razgovora – intervju povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova, te ju dostavlja ravnatelju škole zajedno sa zapisnikom o provedenom postupku koji potpisuju svi članovi povjerenstva.

 

 

 

                                                                                                                                                            Povjerenstvo za provedbu natječaja

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine« broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 – ispr., 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 98/19,64/20,151/22, 156/23), Srednja medicinska škola, Vatroslava Jagića 3A, Slavonski Brod dana  23.travnja 2024.godine raspisuje:

 

N A T J E Č A J

za zasnivanje radnog odnosa

 

Spremač/ica – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom

 

UVJETI:

Osim općih uvjeta sukladno općim propisima o radu kandidati trebaju zadovoljiti i posebne uvjete za zasnivanje radnog odnosa.

Za obavljanje poslova na radnom mjestu spremač/ica potrebna je najmanje završena osnovna škola.

Na radno mjesto iz natječaja ne može biti primljena osoba za čiji prijem postoji zapreka temeljem članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Uz pisanu prijavu (u kojoj se navode osobni podaci: ime i prezime, adresa prebivališta odnosno boravišta, broj telefona/mobitela, prema mogućnostima adresa elektroničke pošte) na natječaj kandidati trebaju priložiti :

 1. životopis,
 2. dokaz o završenoj osnovnoj školi ili više
 3. uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak ili da je pod istragom za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od mjesec dana od dana objave natječaja)

 

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Potpunom prijavom smatra se ona koja je vlastoručno potpisana i koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Kandidat koji nije podnio pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom.

Kandidat koji je stekao inozemnu obrazovnu kvalifikaciju u inozemstvu dužan je u prijavi na natječaj priložiti rješenje određenog visokog učilišta o priznavanju potpune istovrijednosti u skladu sa Zakonom o priznavanju i vrednovanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (Narodne novine 69/22.), ili rješenje Agencije za znanosti i visoko obrazovanje o stručnom priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija, te u skladu sa Zakonom o reguliranim profesijama i priznavanju inozemne stručne kvalifikacije radi pristupa reguliranoj profesiji (Narodne novine 82/15, 70/19, 47/20.) rješenje Ministarstva znanosti i obrazovanja o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije radi pristupa reguliranoj profesiji.

Kandidat koji se prema posebnim propisima poziva na pravo prednosti, mora se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti dokaze o ostvarivanju prava prednosti prema posebnom propisu.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti sukladno članku 102. stavcima 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21.), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19.), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20.) i članku 48. stavcima 1. – 3. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21.) dužne su u prijavi na javni natječaj priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prema članku 48. stavcima 1. – 3. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21), trebaju dostaviti dokaze iz stavka 1. članka 49. ovoga zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju i popunjavanju radnog mjesta.

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. stavcima 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji trebaju dostaviti dokaze iz stavka 1. članka 103. ovoga zakona. Uz prijavu na natječaj dužne su priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

S prijavljenim kandidatima provest će se razgovor s kandidatima – intervju, sukladno članku 7. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Srednje medicinske škole.

Vrijeme i mjesto provedbe razgovora s kandidatima – intervju, objavit će se na web stranici Srednje medicinske škole, http://www.srednja-medicinska-skola.hr najmanje 5 dana prije održavanja razgovora s kandidatima – intervju, sukladno članku 10. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Srednje medicinske škole.

Za kandidata koji ne pristupi razgovoru, smatra se da je povukao prijavu na natječaj te se u daljnjem postupku više neće smatrati kandidatom prijavljenim na natječaj.

Prijavom na natječaj kandidati daju privolu da škola kao voditelj obrade osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati osobne podatke, te objaviti na web stranici u sklopu obavijesti o izabranom kandidatu, u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno pozitivnim propisima o zaštiti osobnih podatka.

Privola za prikupljanje i obradu osobnih podataka je uvjet za prijavu na natječaj.
Kandidat može u svako doba, u potpunosti ili djelomice, bez naknade i objašnjenja odustati od dane privole i zatražiti prestanak aktivnosti obrade osobnih podataka.

Prijave s navedenim dokazima dostavljaju se neposredno ili putem zemaljske pošte u roku osam (8) dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči škole te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanja s naznakom „ ZA NATJEČAJ“ na adresu:

Srednja medicinska škola, Vatroslava Jagića 3A, 35000 Slavonski Brod.

Natječajna dokumentacija se neće vraćati kandidatima.

Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prilikom zapošljavanja oba spola su u ravnopravnom položaju.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranici Srednje medicinske škole:

http://www.srednja-medicinska-skola.hr, pod NATJEČAJI, te se istekom roka od 8 dana od dana objave rezultata smatra se da su kandidati obaviješteni o rezultatima natječaja.

 

                                                                                                                                     Ravnateljica:

                                                                                                                                 Jelena Jelinić-Bošnjak, prof.

 

 

KLASA: 112-01/24-01/07

URBROJ: 2178-1-15-01-24-01

 

___________________________________________________________________________________________________________________________

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine« broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 – ispr., 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 98/19,64/20,151/22), Srednja medicinska škola, Vatroslava Jagića 3A, Slavonski Brod dana  18. travnja 2024.godine raspisuje:

N A T J E Č A J

za zasnivanje radnog odnosa

 

Nastavnik/ca predmeta:

 1. Uvod u laboratorijski rad-vježbe- mag. med. biochem – jedan (1) izvršitelj/ica – neodređeno nepuno radno vrijeme ( 1,5 sat tjedno u nastavi )
 2. Farmaceutska tehnologija s kozmetologijom-teorija i vježbe- mag.pharm. – jedan (1) izvršitelj/ica – neodređeno nepuno radno vrijeme ( 12 sati tjedno u nastavi )

 

UVJETI:

Osim općih uvjeta sukladno općim propisima o radu kandidati trebaju zadovoljiti i posebne uvjete:

Uvjeti su propisani člankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine« broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 – ispr., 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22), člankom 37. Zakona o strukovnom obrazovanju (»Narodne novine« broj 30/09, 24/10, 2/13, 25/18.) i Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško – psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (»Narodne novine« broj 1/96, 80/99.).

Na radna mjesta iz natječaja ne može biti primljena osoba za čiji prijem postoji zapreka temeljem članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Uz pismenu prijavu (koja mora biti vlastoručno potpisana i u kojoj se navode osobni podaci: ime i prezime, adresa prebivališta odnosno boravišta, broj telefona/mobitela, prema mogućnostima adresa elektroničke pošte, naziv radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje) na natječaj kandidati trebaju priložiti:

 1. životopis,
 2. dokaz o stečenoj razini obrazovanja (diploma)
 3. dokaz o stečenim pedagoškim kompetencijama (ako su ih dužni steći),
 4. uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak ili da je pod istragom za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od mjesec dana objave natječaja),
 5. elektronički zapis o radnopravnom statusu HZMO-a

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Potpunom prijavom smatra se ona koja je vlastoručno potpisana i koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Kandidat koji nije podnio pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom.

Kandidat koji je stekao inozemnu obrazovnu kvalifikaciju u inozemstvu dužan je u prijavi na natječaj priložiti rješenje određenog visokog učilišta o priznavanju potpune istovrijednosti u skladu sa Zakonom o priznavanju i vrednovanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (Narodne novine 69/22.), ili rješenje Agencije za znanosti i visoko obrazovanje o stručnom priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija, te u skladu sa Zakonom o reguliranim profesijama i priznavanju inozemne stručne kvalifikacije radi pristupa reguliranoj profesiji (Narodne novine 82/15, 70/19, 47/20.) rješenje Ministarstva znanosti i obrazovanja o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije radi pristupa reguliranoj profesiji.

Kandidat koji se prema posebnim propisima poziva na pravo prednosti, mora se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti dokaze o ostvarivanju prava prednosti prema posebnom propisu.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti sukladno članku 102. stavcima 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21.), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19.), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20.) i članku 48. stavcima 1. – 3. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21.) dužne su u prijavi na javni natječaj priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prema članku 48. stavcima 1. – 3. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21), trebaju dostaviti dokaze iz stavka 1. članka 49. ovoga zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju i popunjavanju radnog mjesta.

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. stavcima 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji trebaju dostaviti dokaze iz stavka 1. članka 103. ovoga zakona. Uz prijavu na natječaj dužne su priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

S prijavljenim kandidatima provest će se razgovor s kandidatima – intervju, sukladno članku 7. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Srednje medicinske škole.

Vrijeme i mjesto provedbe razgovora s kandidatima – intervju, objavit će se na web stranici Srednje medicinske škole, http://www.srednja-medicinska-skola.hr najmanje 5 dana prije održavanja razgovora s kandidatima – intervju, sukladno članku 10. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Srednje medicinske škole.

Za kandidata koji ne pristupi razgovoru, smatra se da je povukao prijavu na natječaj te se u daljnjem postupku više neće smatrati kandidatom prijavljenim na natječaj.

Prijavom na natječaj kandidati daju privolu da škola kao voditelj obrade osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati osobne podatke, te objaviti na web stranici u sklopu obavijesti o izabranom kandidatu, u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno pozitivnim propisima o zaštiti osobnih podatka.

Privola za prikupljanje i obradu osobnih podataka je uvjet za prijavu na natječaj.
Kandidat može u svako doba, u potpunosti ili djelomice, bez naknade i objašnjenja odustati od dane privole i zatražiti prestanak aktivnosti obrade osobnih podataka.

Prijave s navedenim dokazima dostavljaju se neposredno ili putem zemaljske pošte u roku osam (8) dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči škole te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanja s naznakom „ ZA NATJEČAJ“ na adresu:

Srednja medicinska škola, Vatroslava Jagića 3A, 35000 Slavonski Brod.

Natječajna dokumentacija se neće vraćati kandidatima.

Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prilikom zapošljavanja oba spola su u ravnopravnom položaju.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranici Srednje medicinske škole:

http://www.srednja-medicinska-skola.hr, pod NATJEČAJI, te se istekom roka od 8 dana od dana objave rezultata smatra se da su kandidati obaviješteni o rezultatima natječaja.

 

 

                                                                                                                                     Ravnateljica:

Jelena Jelinić-Bošnjak, prof.

KLASA: 112-01/24-01/06

URBROJ: 2178-1-15-01-24-01

_______________________________________________________________________________________________________________

REPUBLIKA HRVATSKA

SREDNJA MEDICINSKA ŠKOLA

SLAVONSKI BROD

VATROSLAVA JAGIĆA 3A

U Slavonskom Brodu,  18. travnja 2024. godine

 

OBAVIJEST O IZBORU KANDIDATA

 

Obavještavam kandidate koji su dostavili prijavu na natječaj za radno mjesto:

 1. Strukovni učitelj/ica ili nastavnik/ca strukovnih predmeta iz područja fizioterapeutske grupe predmeta-jedan (1) izvršitelj/ica – određeno nepuno radno vrijeme ( 9 sati tjedno u nastavi ) do 31.8.2024.
 2. Strukovni/na učitelj/ica ili nastavnik/ca strukovnih predmeta iz područja zdravstvene njege- jedan (1) izvršitelj/ica – određeno puno radno vrijeme – do povratka radnice s roditeljskog dopusta

koji je bio objavljen 15. ožujka 2024. godine, na mrežnoj stranici Srednje medicinske škole i na oglasnoj ploči Škole, te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, da je na temelju mišljenja Povjerenstva za provedbu natječaja i rang liste kandidata, na prijedlog ravnateljice, sukladno Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja Srednje medicinske škole, Slavonski Brod, Vatroslava Jagića 3A, Školski odbor Srednje medicinske škole, Slavonski Brod, na sjednici održanoj 15. travnja 2024. godine, dao je  prethodnu suglasnost za zasnivanje radnog odnosa za sljedeće kandidatkinje:

 1. Blanka Tadić, mag.physitoth. za radno mjesto strukovni učitelj/ica ili nastavnik/ca strukovnih predmeta iz područja fizioterapeutske grupe predmeta
 2. Mihaela Uremović, bacc.med.techn. za radno mjesto strukovni/na učitelj/ica ili nastavnik/ca strukovnih predmeta iz područja zdravstvene njege

Obavijest o izboru kandidata objavljena je 18. travnja 2024. na mrežnoj stranici Srednje medicinske škole i oglasnoj ploči Škole te se smatra da su kandidati obaviješteni o rezultatima izbora kandidata po raspisanom natječaju.

 

 

 

                                                                                                                                             Ravnateljica:

Jelena Jelinić-Bošnjak, prof.

 

 

 

_______________________________________________________________________________________________________________

Srednja medicinska škola

Slavonski Brod,

Vatroslava Jagića 3A

Slavonski Brod, 4.4.2024.g.

 

Na temelju članka 10. stavak 1. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Srednje medicinske škole, Slavonski Brod predsjednik Povjerenstva za provedbu natječaja upućuje

 

POZIV

na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti  (usmeni razgovor – intervju)

 

U utorak, 9. travnja 2024. godine u 11:30 sati u Srednjoj medicinskoj školi, Slavonski Brod, Vatroslava Jagića 3A, provest će se razgovor s kandidatima –  intervju na oglas za radno mjesto:

Strukovni/na učitelj/ica ili nastavnik/ca strukovnih predmeta iz područja zdravstvene njege- jedan (1) izvršitelj/ica  – određeno puno radno vrijeme – do povratka radnice s roditeljskog dopusta

 

 1. Mihaela Uremović

 

Razgovor s kandidatima – intervju provest će povjerenstvo za provedbu natječaja imenovano odlukom.

Razgovor s kandidatima – intervju provodi se putem odgovora kandidata na postavljena pitanja, simulacije rješavanja slučajeva radnog mjesta, praktična provjera znanja ili na drugi prikladan način.

Prilikom razgovora s kandidatom – intervju članovi povjerenstva procjenjuju obrazovanje i profesionalnu edukaciju kandidata, specifična znanja, vještine, profesionalne ciljeve i interese, motivaciju za rad te osobne karakteristike kandidata u svezi radnog mjesta.

Po dolasku na razgovor – intervju od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.

Kandidat koji ne može dokazati identitet ne može pristupiti razgovoru – intervju.

Ne postoji mogućnost naknadnog razgovora – intervjua, bez obzira na razlog koji kandidata sprječava da pristupi razgovoru – intervju.

Ako se kandidat navedenog dana ne odazove ovom pozivu bez obzira na razloge, neće se smatrati kandidatom sukladno članku 10. stavak 2. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Srednje medicinske škole, Slavonski Brod.

Nakon provedenog razgovora – intervju povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova, te ju dostavlja ravnatelju škole zajedno sa zapisnikom o provedenom postupku koji potpisuju svi članovi povjerenstva.

 

 

 

                                                                                                                    Povjerenstvo za provedbu natječaja

_________________________________________________________________________________________________________________

Srednja medicinska škola

Slavonski Brod,

Vatroslava Jagića 3A

Slavonski Brod, 4.4.2024.g.

 

Na temelju članka 10. stavak 1. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Srednje medicinske škole, Slavonski Brod predsjednik Povjerenstva za provedbu natječaja upućuje

 

POZIV

na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti  (usmeni razgovor – intervju)

 

U četvrtak, 11. travnja 2024. godine u 13:00 sati u Srednjoj medicinskoj školi, Slavonski Brod, Vatroslava Jagića 3A, provest će se razgovor s kandidatima –  intervju na oglas za radno mjesto:

Strukovni učitelj/ica ili nastavnik/ca strukovnih predmeta iz područja fizioterapeutske grupe predmeta-jedan (1) izvršitelj/ica – određeno nepuno radno vrijeme ( 9 sati tjedno u nastavi ) do 31.8.2024.

 

 1. Blanka Tadić

 

Razgovor s kandidatima – intervju provest će povjerenstvo za provedbu natječaja imenovano odlukom.

Razgovor s kandidatima – intervju provodi se putem odgovora kandidata na postavljena pitanja, simulacije rješavanja slučajeva radnog mjesta, praktična provjera znanja ili na drugi prikladan način.

Prilikom razgovora s kandidatom – intervju članovi povjerenstva procjenjuju obrazovanje i profesionalnu edukaciju kandidata, specifična znanja, vještine, profesionalne ciljeve i interese, motivaciju za rad te osobne karakteristike kandidata u svezi radnog mjesta.

Po dolasku na razgovor – intervju od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.

Kandidat koji ne može dokazati identitet ne može pristupiti razgovoru – intervju.

Ne postoji mogućnost naknadnog razgovora – intervjua, bez obzira na razlog koji kandidata sprječava da pristupi razgovoru – intervju.

Ako se kandidat navedenog dana ne odazove ovom pozivu bez obzira na razloge, neće se smatrati kandidatom sukladno članku 10. stavak 2. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Srednje medicinske škole, Slavonski Brod.

Nakon provedenog razgovora – intervju povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova, te ju dostavlja ravnatelju škole zajedno sa zapisnikom o provedenom postupku koji potpisuju svi članovi povjerenstva.

 

 

                                                                                                                    Povjerenstvo za provedbu natječaja

 

_________________________________________________________________________________________________________________

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine« broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 – ispr., 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 98/19, 64/20, 151/22, 156/23), Srednja medicinska škola, Vatroslava Jagića 3A, Slavonski Brod dana  15. ožujka 2024.godine raspisuje:

 

N A T J E Č A J

za zasnivanje radnog odnosa

 

 1. Strukovni učitelj/ica ili nastavnik/ca strukovnih predmeta iz područja fizioterapeutske grupe predmeta-jedan (1) izvršitelj/ica – određeno nepuno radno vrijeme ( 9 sati tjedno u nastavi ) do 31.8.2024.
 2. Strukovni/na učitelj/ica ili nastavnik/ca strukovnih predmeta iz područja zdravstvene njege- jedan (1) izvršitelj/ica – određeno puno radno vrijeme – do povratka radnice s roditeljskog dopusta

 

UVJETI:

Osim općih uvjeta sukladno općim propisima o radu kandidati trebaju zadovoljiti i posebne uvjete:

Uvjeti su propisani člankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine« broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 – ispr., 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22, 156/23), člankom 37. Zakona o strukovnom obrazovanju (»Narodne novine« broj 30/09, 24/10, 22/13, 25/18, 69/22.)  i Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško – psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (»Narodne novine« broj 1/96, 80/99.).

Na radna mjesta iz natječaja ne može biti primljena osoba za čiji prijem postoji zapreka temeljem članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Uz pismenu prijavu (koja mora biti vlastoručno potpisana i u kojoj se navode osobni podaci: ime i prezime, adresa prebivališta odnosno boravišta, broj telefona/mobitela, prema mogućnostima adresa elektroničke pošte, naziv radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje) na natječaj kandidati trebaju priložiti :

 1. životopis,
 2. dokaz o stečenoj razini obrazovanja (diploma)
 3. dokaz o stečenim pedagoškim kompetencijama (ako su ih dužni steći),
 4. uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak ili da je pod istragom za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od mjesec dana objave natječaja),
 5. elektronički zapis o radnopravnom statusu HZMO-a

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Potpunom prijavom smatra se ona koja je vlastoručno potpisana i koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Kandidat koji nije podnio pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom.

Kandidat koji je stekao inozemnu obrazovnu kvalifikaciju u inozemstvu dužan je u prijavi na natječaj priložiti rješenje određenog visokog učilišta o priznavanju potpune istovrijednosti u skladu sa Zakonom o priznavanju i vrednovanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (Narodne novine 69/22.), ili rješenje Agencije za znanosti i visoko obrazovanje o stručnom priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija, te u skladu sa Zakonom o reguliranim profesijama i priznavanju inozemne stručne kvalifikacije radi pristupa reguliranoj profesiji (Narodne novine 82/15, 70/19, 47/20.) rješenje Ministarstva znanosti i obrazovanja o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije radi pristupa reguliranoj profesiji.

Kandidat koji se prema posebnim propisima poziva na pravo prednosti, mora se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti dokaze o ostvarivanju prava prednosti prema posebnom propisu.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti sukladno članku 102. stavcima 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21, 156/23), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19.), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20.) i članku 48. stavcima 1. – 3. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21.) dužne su u prijavi na javni natječaj priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prema članku 48. stavcima 1. – 3. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21), trebaju dostaviti dokaze iz stavka 1. članka 49. ovoga zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju i popunjavanju radnog mjesta.

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. stavcima 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji trebaju dostaviti dokaze iz stavka 1. članka 103. ovoga zakona. Uz prijavu na natječaj dužne su priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

S prijavljenim kandidatima provest će se razgovor s kandidatima – intervju, sukladno članku 7. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Srednje medicinske škole.

Vrijeme i mjesto provedbe razgovora s kandidatima – intervju, objavit će se na web stranici Srednje medicinske škole, http://www.srednja-medicinska-skola.hr najmanje 5 dana prije održavanja razgovora s kandidatima – intervju, sukladno članku 10. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Srednje medicinske škole.

Razgovor s kandidatima – intervju neće se provesti ako niti jedan od prijavljenih kandidata ne ispunjava formalne uvjete natječaja, sukladno članku 18. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Srednje medicinske škole.

Za kandidata koji ne pristupi razgovoru, smatra se da je povukao prijavu na natječaj te se u daljnjem postupku više neće smatrati kandidatom prijavljenim na natječaj.

Prijavom na natječaj kandidati daju privolu da škola kao voditelj obrade osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati osobne podatke, te objaviti na web stranici u sklopu obavijesti o izabranom kandidatu, u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno pozitivnim propisima o zaštiti osobnih podatka.

Privola za prikupljanje i obradu osobnih podataka je uvjet za prijavu na natječaj.
Kandidat može u svako doba, u potpunosti ili djelomice, bez naknade i objašnjenja odustati od dane privole i zatražiti prestanak aktivnosti obrade osobnih podataka.

Prijave s navedenim dokazima dostavljaju se neposredno ili putem zemaljske pošte u roku osam (8) dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči škole te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanja s naznakom „ ZA NATJEČAJ“ na adresu:

Srednja medicinska škola, Vatroslava Jagića 3A, 35000 Slavonski Brod.

Natječajna dokumentacija se neće vraćati kandidatima.

Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prilikom zapošljavanja oba spola su u ravnopravnom položaju.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranici Srednje medicinske škole:

http://www.srednja-medicinska-skola.hr, pod NATJEČAJI, te se istekom roka od 8 dana od dana objave rezultata smatra se da su kandidati obaviješteni o rezultatima natječaja.

 

 

                                                                                                                                     Ravnateljica:

Jelena Jelinić-Bošnjak, prof.

____________________________________________________________________________________________________________

REPUBLIKA HRVATSKA

SREDNJA MEDICINSKA ŠKOLA

SLAVONSKI BROD

VATROSLAVA JAGIĆA 3A

U Slavonskom Brodu,  6. ožujka 2024. godine

 

OBAVIJEST O IZBORU KANDIDATA

 

Obavještavam kandidate koji su dostavili prijavu na natječaj za radna mjesta:

 

 1. Strukovni/na učitelj/ica zdravstvene njege- jedan (1) izvršitelj/ica – određeno nepuno radno vrijeme -12 sati nastave tjedno do povratka radnice s porodiljnog/roditeljskog dopusta
 2. Nastavnik kliničke medicine – jedan (1) izvršitelj/ica – određeno nepuno radno vrijeme ( 12 sata tjedno u nastavi ) do 31. 8.2024. godine.

 

koji je bio objavljen 24. siječnja 2024. godine, na mrežnoj stranici Srednje medicinske škole i na oglasnoj ploči Škole, te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, da je na temelju mišljenja Povjerenstva za provedbu natječaja i rang liste kandidata, na prijedlog ravnateljice, sukladno Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja Srednje medicinske škole, Slavonski Brod, Vatroslava Jagića 3A, Školski odbor Srednje medicinske škole, Slavonski Brod, na sjednici održanoj 1. ožujka 2024. godine, dao je  prethodnu suglasnost za zasnivanje radnog odnosa za sljedeću kandidatkinju:

Mia Jelić,univ.bacc.med.techn.  za radno mjesto strukovni/na učitelj/ica zdravstvene njege i nastavnik kliničke medicine

Obavijest o izboru kandidata objavljena je 6. ožujka 2024. na mrežnoj stranici Srednje medicinske škole i oglasnoj ploči Škole te se smatra da su kandidati obaviješteni o rezultatima izbora kandidata po raspisanom natječaju.

 

                                                                                                                                             Ravnateljica:

Jelena Jelinić-Bošnjak, prof.

                                                                                                                                      _____________________________________________________________________________________________________________________

REPUBLIKA HRVATSKA

SREDNJA MEDICINSKA ŠKOLA

SLAVONSKI BROD

VATROSLAVA JAGIĆA 3A

U Slavonskom Brodu,  6. ožujka 2024. godine

 

OBAVIJEST O IZBORU KANDIDATA

Obavještavam kandidate koji su dostavili prijavu na natječaj za radno mjesto:

Nastavnik/ca Kemije – jedan (1) izvršitelj/ica – određeno nepuno radno vrijeme (12 sati u nastavi tjedno) – do povratka radnice s rodiljnog/roditeljskog dopusta

koji je bio objavljen 25. siječnja 2024. godine, na mrežnoj stranici Srednje medicinske škole i na oglasnoj ploči Škole, te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, da je na temelju mišljenja Povjerenstva za provedbu natječaja i rang liste kandidata, na prijedlog ravnateljice, sukladno Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja Srednje medicinske škole, Slavonski Brod, Vatroslava Jagića 3A, Školski odbor Srednje medicinske škole, Slavonski Brod, na sjednici održanoj 1. ožujka 2024. godine, dao je  prethodnu suglasnost za zasnivanje radnog odnosa za sljedeću kandidatkinju:

Ema Đurčević, univ. mag. chem., za radno mjesto nastavnik/ca kemije

Obavijest o izboru kandidata objavljena je 6. ožujka 2024. na mrežnoj stranici Srednje medicinske škole i oglasnoj ploči Škole te se smatra da su kandidati obaviješteni o rezultatima izbora kandidata po raspisanom natječaju.

 

                                                                                                                                             Ravnateljica:

Jelena Jelinić-Bošnjak, prof.

_______________________________________________________________________________________________________________

Srednja medicinska škola

Slavonski Brod,

Vatroslava Jagića 3A

Slavonski Brod, 15.02.2024.g.

 

Na temelju članka 10. stavak 1. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Srednje medicinske škole, Slavonski Brod predsjednik Povjerenstva za provedbu natječaja upućuje

 

POZIV

na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti  (usmeni razgovor – intervju)

 

 

U ponedjeljak, 26. veljače 2024. godine u 11:30 sati u Srednjoj medicinskoj školi, Slavonski Brod, Vatroslava Jagića 3A, provest će se razgovor s kandidatima –  intervju na oglas za radno mjesto:

Strukovni/na učitelj/ica zdravstvene njege- jedan (1) izvršitelj/ica  – određeno nepuno radno vrijeme -12 sati nastave tjedno do povratka radnice s porodiljnog/roditeljskog dopusta

 1. Bešter Mirjana
 2. Božić Helena
 3. Mia Jelić
 4. Mihaela Uremović

 

Razgovor s kandidatima – intervju provest će povjerenstvo za provedbu natječaja imenovano odlukom.

Razgovor s kandidatima – intervju provodi se putem odgovora kandidata na postavljena pitanja, simulacije rješavanja slučajeva radnog mjesta, praktična provjera znanja ili na drugi prikladan način.

Prilikom razgovora s kandidatom – intervju članovi povjerenstva procjenjuju obrazovanje i profesionalnu edukaciju kandidata, specifična znanja, vještine, profesionalne ciljeve i interese, motivaciju za rad te osobne karakteristike kandidata u svezi radnog mjesta.

Po dolasku na razgovor – intervju od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.

Kandidat koji ne može dokazati identitet ne može pristupiti razgovoru – intervju.

Ne postoji mogućnost naknadnog razgovora – intervjua, bez obzira na razlog koji kandidata sprječava da pristupi razgovoru – intervju.

Ako se kandidat navedenog dana ne odazove ovom pozivu bez obzira na razloge, neće se smatrati kandidatom sukladno članku 10. stavak 2. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Srednje medicinske škole, Slavonski Brod.

Nakon provedenog razgovora – intervju povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova, te ju dostavlja ravnatelju škole zajedno sa zapisnikom o provedenom postupku koji potpisuju svi članovi povjerenstva.

 

 

                                                                                                                    Povjerenstvo za provedbu natječaja

______________________________________________________________________________________________________________

Srednja medicinska škola

Slavonski Brod,

Vatroslava Jagića 3A

Slavonski Brod, 16.02.2024.g.

 

Na temelju članka 10. stavak 1. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Srednje medicinske škole, Slavonski Brod predsjednik Povjerenstva za provedbu natječaja upućuje

 

POZIV

na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti  (usmeni razgovor – intervju)

 

 

U ponedjeljak, 26. veljače 2024. godine u 11:30 sati u Srednjoj medicinskoj školi, Slavonski Brod, Vatroslava Jagića 3A, provest će se razgovor s kandidatima –  intervju na oglas za radno mjesto:

Nastavnik kliničke medicine – jedan (1) izvršitelj/ica – određeno nepuno radno vrijeme ( 12 sata tjedno u nastavi ) do 31. 8.2024. godine.

 

 1. Mihaela Uremović
 2. Mia Jelić

 

Razgovor s kandidatima – intervju provest će povjerenstvo za provedbu natječaja imenovano odlukom.

Razgovor s kandidatima – intervju provodi se putem odgovora kandidata na postavljena pitanja, simulacije rješavanja slučajeva radnog mjesta, praktična provjera znanja ili na drugi prikladan način.

Prilikom razgovora s kandidatom – intervju članovi povjerenstva procjenjuju obrazovanje i profesionalnu edukaciju kandidata, specifična znanja, vještine, profesionalne ciljeve i interese, motivaciju za rad te osobne karakteristike kandidata u svezi radnog mjesta.

Po dolasku na razgovor – intervju od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.

Kandidat koji ne može dokazati identitet ne može pristupiti razgovoru – intervju.

Ne postoji mogućnost naknadnog razgovora – intervjua, bez obzira na razlog koji kandidata sprječava da pristupi razgovoru – intervju.

Ako se kandidat navedenog dana ne odazove ovom pozivu bez obzira na razloge, neće se smatrati kandidatom sukladno članku 10. stavak 2. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Srednje medicinske škole, Slavonski Brod.

Nakon provedenog razgovora – intervju povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova, te ju dostavlja ravnatelju škole zajedno sa zapisnikom o provedenom postupku koji potpisuju svi članovi povjerenstva.

 

 

                                                                                                                    Povjerenstvo za provedbu natječaja

_________________________________________________________________________________________________________

Srednja medicinska škola

Slavonski Brod,

Vatroslava Jagića 3A

Slavonski Brod, 16.02.2024.g.

 

Na temelju članka 10. stavak 1. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Srednje medicinske škole, Slavonski Brod predsjednik Povjerenstva za provedbu natječaja upućuje

 

POZIV

na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti  (usmeni razgovor – intervju)

 

U ponedjeljak, 26. veljače 2024. godine u 11:30 sati u Srednjoj medicinskoj školi, Slavonski Brod, Vatroslava Jagića 3A, provest će se razgovor s kandidatima –  intervju na oglas za radno mjesto:

Nastavnik/ca Kemije – jedan (1) izvršitelj/ica – određeno nepuno radno vrijeme (12 sati u nastavi tjedno) – do povratka radnice s rodiljnog/roditeljskog dopusta

 

 1. Đurčević Ema
 2. Katinić Tanita

 

Razgovor s kandidatima – intervju provest će povjerenstvo za provedbu natječaja imenovano odlukom.

Razgovor s kandidatima – intervju provodi se putem odgovora kandidata na postavljena pitanja, simulacije rješavanja slučajeva radnog mjesta, praktična provjera znanja ili na drugi prikladan način.

Prilikom razgovora s kandidatom – intervju članovi povjerenstva procjenjuju obrazovanje i profesionalnu edukaciju kandidata, specifična znanja, vještine, profesionalne ciljeve i interese, motivaciju za rad te osobne karakteristike kandidata u svezi radnog mjesta.

Po dolasku na razgovor – intervju od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.

Kandidat koji ne može dokazati identitet ne može pristupiti razgovoru – intervju.

Ne postoji mogućnost naknadnog razgovora – intervjua, bez obzira na razlog koji kandidata sprječava da pristupi razgovoru – intervju.

Ako se kandidat navedenog dana ne odazove ovom pozivu bez obzira na razloge, neće se smatrati kandidatom sukladno članku 10. stavak 2. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Srednje medicinske škole, Slavonski Brod.

Nakon provedenog razgovora – intervju povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova, te ju dostavlja ravnatelju škole zajedno sa zapisnikom o provedenom postupku koji potpisuju svi članovi povjerenstva.

 

 

                                                                                                                    Povjerenstvo za provedbu natječaja

___________________________________________________________________________________________________________

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine« broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 – ispr., 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 98/19, 64/20, 151/22, 156/23), Srednja medicinska škola, Vatroslava Jagića 3A, Slavonski Brod dana  25. siječnja 2024.godine raspisuje:

 

N A T J E Č A J

za zasnivanje radnog odnosa

 

Nastavnik/ca Kemije – jedan (1) izvršitelj/ica – određeno nepuno radno vrijeme (12 sati u nastavi tjedno) – do povratka radnice s rodiljnog/roditeljskog dopusta

 

UVJETI:

Osim općih uvjeta sukladno općim propisima o radu kandidati trebaju zadovoljiti i posebne uvjete:

Uvjeti su propisani člankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine« broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 – ispr., 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22, 156/23) i Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško – psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (»Narodne novine« broj 1/96, 80/99.).

Na radno mjesto iz natječaja ne može biti primljena osoba za čiji prijem postoji zapreka temeljem članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Uz pismenu prijavu (koja mora biti vlastoručno potpisana i u kojoj se navode osobni podaci: ime i prezime, adresa prebivališta odnosno boravišta, broj telefona/mobitela, prema mogućnostima adresa elektroničke pošte, naziv radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje) na natječaj kandidati trebaju priložiti i:

 1. životopis,
 2. dokaz o stečenoj razini obrazovanja (diploma)
 3. dokaz o stečenim pedagoškim kompetencijama (ako su ih dužni steći),
 4. uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak ili da je pod istragom za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od mjesec dana objave natječaja),
 5. elektronički zapis o radnopravnom statusu HZMO-a

 

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Potpunom prijavom smatra se ona koja je vlastoručno potpisana i koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Kandidat koji nije podnio pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom.

Kandidat koji je stekao inozemnu obrazovnu kvalifikaciju u inozemstvu dužan je u prijavi na natječaj priložiti rješenje određenog visokog učilišta o priznavanju potpune istovrijednosti u skladu sa Zakonom o priznavanju i vrednovanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (Narodne novine 69/22.), ili rješenje Agencije za znanosti i visoko obrazovanje o stručnom priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija, te u skladu sa Zakonom o reguliranim profesijama i priznavanju inozemne stručne kvalifikacije radi pristupa reguliranoj profesiji (Narodne novine 82/15, 70/19, 47/20.) rješenje Ministarstva znanosti i obrazovanja o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije radi pristupa reguliranoj profesiji.

Kandidat koji se prema posebnim propisima poziva na pravo prednosti, mora se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti dokaze o ostvarivanju prava prednosti prema posebnom propisu.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti sukladno članku 102. stavcima 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21, 156/23), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19.), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20.) i članku 48. stavcima 1. – 3. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21.) dužne su u prijavi na javni natječaj priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prema članku 48. stavcima 1. – 3. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21), trebaju dostaviti dokaze iz stavka 1. članka 49. ovoga zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju i popunjavanju radnog mjesta.

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. stavcima 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji trebaju dostaviti dokaze iz stavka 1. članka 103. ovoga zakona. Uz prijavu na natječaj dužne su priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

S prijavljenim kandidatima provest će se razgovor s kandidatima – intervju, sukladno članku 7. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Srednje medicinske škole.

Vrijeme i mjesto provedbe razgovora s kandidatima – intervju, objavit će se na web stranici Srednje medicinske škole, http://www.srednja-medicinska-skola.hr najmanje 5 dana prije održavanja razgovora s kandidatima – intervju, sukladno članku 10. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Srednje medicinske škole.

Razgovor s kandidatima – intervju neće se provesti ako niti jedan od prijavljenih kandidata ne ispunjava formalne uvjete natječaja, sukladno članku 18. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Srednje medicinske škole.

Za kandidata koji ne pristupi razgovoru, smatra se da je povukao prijavu na natječaj te se u daljnjem postupku više neće smatrati kandidatom prijavljenim na natječaj.

Prijavom na natječaj kandidati daju privolu da škola kao voditelj obrade osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati osobne podatke, te objaviti na web stranici u sklopu obavijesti o izabranom kandidatu, u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno pozitivnim propisima o zaštiti osobnih podatka.

Privola za prikupljanje i obradu osobnih podataka je uvjet za prijavu na natječaj.
Kandidat može u svako doba, u potpunosti ili djelomice, bez naknade i objašnjenja odustati od dane privole i zatražiti prestanak aktivnosti obrade osobnih podataka.

Prijave s navedenim dokazima dostavljaju se neposredno ili putem zemaljske pošte u roku osam (8) dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči škole te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanja s naznakom „ ZA NATJEČAJ“ na adresu:

Srednja medicinska škola, Vatroslava Jagića 3A, 35000 Slavonski Brod.

Natječajna dokumentacija se neće vraćati kandidatima.

Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prilikom zapošljavanja oba spola su u ravnopravnom položaju.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranici Srednje medicinske škole:

http://www.srednja-medicinska-skola.hr, pod NATJEČAJI, te se istekom roka od 8 dana od dana objave rezultata smatra se da su kandidati obaviješteni o rezultatima natječaja.

 

 

 

                                                                                                                                     Ravnateljica:

Jelena Jelinić-Bošnjak, prof.

 

_________________________________________________________________________________________________________________

REPUBLIKA HRVATSKA

SREDNJA MEDICINSKA ŠKOLA

SLAVONSKI BROD

VATROSLAVA JAGIĆA 3A

U Slavonskom Brodu,  24. siječnja 2024. godine

 

 

 

OBAVIJEST O IZBORU KANDIDATA

 

 

Obavještavam kandidate koji su dostavili prijavu na natječaj

 

 1. Spremačica -jedan (1) izvršitelj/ica – puno radno vrijeme, do povratka radnice na rad

 

koji je bio objavljen 2. siječnja 2024. godine, na mrežnoj stranici Srednje medicinske škole i na oglasnoj ploči Škole, te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, da je na temelju mišljenja Povjerenstva za provedbu natječaja i rang liste kandidata, na prijedlog ravnateljice, sukladno Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja Srednje medicinske škole, Slavonski Brod, Vatroslava Jagića 3A, Školski odbor Srednje medicinske škole, Slavonski Brod, na sjednici održanoj 18. siječnja 2024. godine, dao je  prethodnu suglasnost za zasnivanje radnog odnosa za sljedeću kandidatkinju:

Lidiju Pezer

 

Obavijest o izboru kandidata objavljena je 24. siječnja 2024. na mrežnoj stranici Srednje medicinske škole i oglasnoj ploči Škole te se smatra da su kandidati obaviješteni o rezultatima izbora kandidata po raspisanom natječaju.

 

 

 

 

                                                                                                                                             Ravnateljica:

Jelena Jelinić-Bošnjak, prof.

 

 

 

_________________________________________________________________________________________________________________

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine« broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 – ispr., 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 98/19,64/20,151/22, 156/23), Srednja medicinska škola, Vatroslava Jagića 3A, Slavonski Brod dana  24. siječnja 2024.godine raspisuje:

 

N A T J E Č A J

za zasnivanje radnog odnosa

 

 1. Strukovni/na učitelj/ica zdravstvene njege- jedan (1) izvršitelj/ica – određeno nepuno radno vrijeme -12 sati nastave tjedno do povratka radnice s porodiljnog/roditeljskog dopusta
 1. Nastavnik kliničke medicine – jedan (1) izvršitelj/ica – određeno nepuno radno vrijeme ( 12 sata tjedno u nastavi ) do 31. 8.2024. godine.

 

UVJETI:

Osim općih uvjeta sukladno općim propisima o radu kandidati trebaju zadovoljiti i posebne uvjete:

Uvjeti su propisani člankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine« broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 – ispr., 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22, 156/23), člankom 37. Zakona o strukovnom obrazovanju (»Narodne novine« broj 30/09, 24/10, 2/13, 25/18, 69/22) i Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško – psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (»Narodne novine« broj 1/96, 80/99.).

Na radna mjesta iz natječaja ne može biti primljena osoba za čiji prijem postoji zapreka temeljem članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Uz pismenu prijavu (koja mora biti vlastoručno potpisana i u kojoj se navode osobni podaci: ime i prezime, adresa prebivališta odnosno boravišta, broj telefona/mobitela, prema mogućnostima adresa elektroničke pošte, naziv radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje) na natječaj kandidati trebaju priložiti i:

 1. životopis,
 2. dokaz o stečenoj razini obrazovanja (diploma)
 3. dokaz o stečenim pedagoškim kompetencijama (ako su ih dužni steći),
 4. uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak ili da je pod istragom za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od mjesec dana objave natječaja),
 5. elektronički zapis o radnopravnom statusu HZMO-a

 

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Potpunom prijavom smatra se ona koja je vlastoručno potpisana i koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Kandidat koji nije podnio pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom.

Kandidat koji je stekao inozemnu obrazovnu kvalifikaciju u inozemstvu dužan je u prijavi na natječaj priložiti rješenje određenog visokog učilišta o priznavanju potpune istovrijednosti u skladu sa Zakonom o priznavanju i vrednovanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (Narodne novine 69/22.), ili rješenje Agencije za znanosti i visoko obrazovanje o stručnom priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija, te u skladu sa Zakonom o reguliranim profesijama i priznavanju inozemne stručne kvalifikacije radi pristupa reguliranoj profesiji (Narodne novine 82/15, 70/19, 47/20.) rješenje Ministarstva znanosti i obrazovanja o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije radi pristupa reguliranoj profesiji.

Kandidat koji se prema posebnim propisima poziva na pravo prednosti, mora se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti dokaze o ostvarivanju prava prednosti prema posebnom propisu.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti sukladno članku 102. stavcima 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21, 156/23), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19.), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20.) i članku 48. stavcima 1. – 3. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21.) dužne su u prijavi na javni natječaj priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prema članku 48. stavcima 1. – 3. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21), trebaju dostaviti dokaze iz stavka 1. članka 49. ovoga zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju i popunjavanju radnog mjesta.

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. stavcima 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji trebaju dostaviti dokaze iz stavka 1. članka 103. ovoga zakona. Uz prijavu na natječaj dužne su priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

S prijavljenim kandidatima provest će se razgovor s kandidatima – intervju, sukladno članku 7. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Srednje medicinske škole.

Vrijeme i mjesto provedbe razgovora s kandidatima – intervju, objavit će se na web stranici Srednje medicinske škole, http://www.srednja-medicinska-skola.hr najmanje 5 dana prije održavanja razgovora s kandidatima – intervju, sukladno članku 10. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Srednje medicinske škole.

Razgovor s kandidatima – intervju neće se provesti ako niti jedan od prijavljenih kandidata ne ispunjava formalne uvjete natječaja, sukladno članku 18. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Srednje medicinske škole.

Za kandidata koji ne pristupi razgovoru, smatra se da je povukao prijavu na natječaj te se u daljnjem postupku više neće smatrati kandidatom prijavljenim na natječaj.

Prijavom na natječaj kandidati daju privolu da škola kao voditelj obrade osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati osobne podatke, te objaviti na web stranici u sklopu obavijesti o izabranom kandidatu, u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno pozitivnim propisima o zaštiti osobnih podatka.

Privola za prikupljanje i obradu osobnih podataka je uvjet za prijavu na natječaj.
Kandidat može u svako doba, u potpunosti ili djelomice, bez naknade i objašnjenja odustati od dane privole i zatražiti prestanak aktivnosti obrade osobnih podataka.

Prijave s navedenim dokazima dostavljaju se neposredno ili putem zemaljske pošte u roku osam (8) dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči škole te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanja s naznakom „ ZA NATJEČAJ“ na adresu:

Srednja medicinska škola, Vatroslava Jagića 3A, 35000 Slavonski Brod.

Natječajna dokumentacija se neće vraćati kandidatima.

Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prilikom zapošljavanja oba spola su u ravnopravnom položaju.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranici Srednje medicinske škole:

http://www.srednja-medicinska-skola.hr, pod NATJEČAJI, te se istekom roka od 8 dana od dana objave rezultata smatra se da su kandidati obaviješteni o rezultatima natječaja.

 

                                                                                                                                     Ravnateljica:

Jelena Jelinić-Bošnjak, prof.

 

_________________________________________________________________________________________________________________

Srednja medicinska škola

Slavonski Brod,

Vatroslava Jagića 3A

Slavonski Brod, 12.1.2024.g.

 

Na temelju članka 10. stavak 1. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Srednje medicinske škole, Slavonski Brod predsjednik Povjerenstva za provedbu natječaja upućuje

 

POZIV

na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti  (usmeni razgovor – intervju)

 

U srijedu, 17. siječnja 2024. godine u 13:00 sati u Srednjoj medicinskoj školi, Slavonski Brod, Vatroslava Jagića 3A, provest će se razgovor s kandidatima –  intervju na oglas za radno mjesto Spremačica – jedan (1) izvršitelj/ica – određeno puno radno vrijeme, do povratka radnice na rad.

Na razgovor s kandidatima – intervju pozivaju se:

 1. Arelić Željka
 2. Bitunjac Monika
 3. Pezer Lidija
 4. Vukoje Ivana

 

Razgovor s kandidatima – intervju provest će povjerenstvo za provedbu natječaja imenovano odlukom.

Razgovor s kandidatima – intervju provodi se putem odgovora kandidata na postavljena pitanja, simulacije rješavanja slučajeva radnog mjesta, praktična provjera znanja ili na drugi prikladan način.

Prilikom razgovora s kandidatom – intervju članovi povjerenstva procjenjuju obrazovanje i profesionalnu edukaciju kandidata, specifična znanja, vještine, profesionalne ciljeve i interese, motivaciju za rad te osobne karakteristike kandidata u svezi radnog mjesta.

Po dolasku na razgovor – intervju od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.

Kandidat koji ne može dokazati identitet ne može pristupiti razgovoru – intervju.

Ne postoji mogućnost naknadnog razgovora – intervjua, bez obzira na razlog koji kandidata sprječava da pristupi razgovoru – intervju.

Ako se kandidat navedenog dana ne odazove ovom pozivu bez obzira na razloge, neće se smatrati kandidatom sukladno članku 10. stavak 2. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Srednje medicinske škole, Slavonski Brod.

Nakon provedenog razgovora – intervju povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova, te ju dostavlja ravnatelju škole zajedno sa zapisnikom o provedenom postupku koji potpisuju svi članovi povjerenstva.

 

 

 

                                                                                                                    Povjerenstvo za provedbu natječaja

_______________________________________________________________________________________________________________

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine« broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 – ispr., 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 98/19,64/20,151/22, 156/23), Srednja medicinska škola, Vatroslava Jagića 3A, Slavonski Brod dana  2. siječnja 2024.godine raspisuje:

 

N A T J E Č A J

za zasnivanje radnog odnosa

 

Spremačica – 1 izvršitelj/ica, puno radno vrijeme, do povratka radnice na rad

 

UVJETI:

Osim općih uvjeta sukladno općim propisima o radu kandidati trebaju zadovoljiti i posebne uvjete za zasnivanje radnog odnosa.

Za obavljanje poslova na radnom mjestu spremačica potrebna je najmanje završena osnovna škola.

 

Na radno mjesto iz natječaja ne može biti primljena osoba za čiji prijem postoji zapreka temeljem članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

 

Uz prijavu (u kojoj se navode osobni podaci: ime i prezime, adresa prebivališta odnosno boravišta, broj telefona/mobitela, prema mogućnostima adresa elektroničke pošte) na natječaj kandidati trebaju priložiti i:

 1. životopis,
 2. dokaz o završenoj osnovnoj školi ili više
 3. uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak ili da je pod istragom za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od mjesec dana od dana objave natječaja)

 

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Potpunom prijavom smatra se ona koja je vlastoručno potpisana i koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Kandidat koji nije podnio pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom.

Kandidat koji je stekao inozemnu obrazovnu kvalifikaciju u inozemstvu dužan je u prijavi na natječaj priložiti rješenje određenog visokog učilišta o priznavanju potpune istovrijednosti u skladu sa Zakonom o priznavanju i vrednovanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (Narodne novine 69/22.), ili rješenje Agencije za znanosti i visoko obrazovanje o stručnom priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija, te u skladu sa Zakonom o reguliranim profesijama i priznavanju inozemne stručne kvalifikacije radi pristupa reguliranoj profesiji (Narodne novine 82/15, 70/19, 47/20.) rješenje Ministarstva znanosti i obrazovanja o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije radi pristupa reguliranoj profesiji.

Kandidat koji se prema posebnim propisima poziva na pravo prednosti, mora se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti dokaze o ostvarivanju prava prednosti prema posebnom propisu.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti sukladno članku 102. stavcima 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21.), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19.), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20.) i članku 48. stavcima 1. – 3. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21.) dužne su u prijavi na javni natječaj priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prema članku 48. stavcima 1. – 3. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21), trebaju dostaviti dokaze iz stavka 1. članka 49. ovoga zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju i popunjavanju radnog mjesta.

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. stavcima 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji trebaju dostaviti dokaze iz stavka 1. članka 103. ovoga zakona. Uz prijavu na natječaj dužne su priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

S prijavljenim kandidatima provest će se razgovor s kandidatima – intervju, sukladno članku 7. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Srednje medicinske škole.

Vrijeme i mjesto provedbe razgovora s kandidatima – intervju, objavit će se na web stranici Srednje medicinske škole, http://www.srednja-medicinska-skola.hr najmanje 5 dana prije održavanja razgovora s kandidatima – intervju, sukladno članku 10. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Srednje medicinske škole.

Razgovor s kandidatima – intervju neće se provesti ako niti jedan od prijavljenih kandidata ne ispunjava formalne uvjete natječaja, sukladno članku 18. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Srednje medicinske škole.

Za kandidata koji ne pristupi razgovoru, smatra se da je povukao prijavu na natječaj te se u daljnjem postupku više neće smatrati kandidatom prijavljenim na natječaj.

Prijavom na natječaj kandidati daju privolu da škola kao voditelj obrade osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati osobne podatke, te objaviti na web stranici u sklopu obavijesti o izabranom kandidatu, u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno pozitivnim propisima o zaštiti osobnih podatka.

Privola za prikupljanje i obradu osobnih podataka je uvjet za prijavu na natječaj.
Kandidat može u svako doba, u potpunosti ili djelomice, bez naknade i objašnjenja odustati od dane privole i zatražiti prestanak aktivnosti obrade osobnih podataka.

 

Prijave s navedenim dokazima dostavljaju se neposredno ili putem zemaljske pošte u roku osam (8) dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči škole te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanja s naznakom „ ZA NATJEČAJ“ na adresu:

Srednja medicinska škola, Vatroslava Jagića 3A, 35000 Slavonski Brod.

Natječajna dokumentacija se neće vraćati kandidatima.

Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prilikom zapošljavanja oba spola su u ravnopravnom položaju.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranici Srednje medicinske škole:

http://www.srednja-medicinska-skola.hr, pod NATJEČAJI, te se istekom roka od 8 dana od dana objave rezultata smatra se da su kandidati obaviješteni o rezultatima natječaja.

 

 

                                                                                                                                     Ravnateljica:

 

                                     Jelena Jelinić-Bošnjak, prof.

 

KLASA: 112-01/24-01/01

URBROJ: 2178-1-15-01-24-01

_____________________________________________________________________________________________________________

SREDNJA MEDICINSKA ŠKOLA

VATROSLAVA  JAGIĆA 3 A

SLAVONSKI BROD

Klasa: 600-04/23-04/83

Urbroj: 2178-1-15-01-23-01

Slavonski Brod, 29. prosinca 2023.

 

Na temelju Čanka 125. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine” broj 87/08, 86/09, 92/10,105/10, 90/11,16/12, 86/12, 94/13, 136/14 – RUSRH 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20,151/22 ) te članka 79. Statuta Srednje medicinske škole, Slavonski Brod ravnateljica donosi:

ODLUKU

o nezasnivanju radnog odnosa

 

U Srednjoj medicinskoj školi, Slavonski Brod, nece biti zasnovan radni odnos na radnom mjestu nastavnika kemije za koje je objavljen natječaj dana 11. studenoga 2023. godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Srednje medicinske škole.

Obrazloženje

Natječaj za radno mjesto nastavnika kemije objavljenje dana 11. studenoga 2023. godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Srednje medicinske škole, Slavonski Brod. S obzirom na to da je kandidat koji ispunjava sve uvjete natječaja odustao od zasnivanja radnog odnosa, radni odnos neće biti zasnovan.

                                                                                                                       Ravnateljica

                                                                                                                           Jelena Jelinić-Bošnjak, prof.

 

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________

REPUBLIKA HRVATSKA

SREDNJA MEDICINSKA ŠKOLA

SLAVONSKI BROD

VATROSLAVA JAGIĆA 3A

U Slavonskom Brodu,  29. prosinca 2023. godine

 

 

OBAVIJEST O IZBORU KANDIDATA

 

Obavještavam kandidate koji su dostavili prijavu na natječaj

 

 1. Nastavnik/ca kemije – jedan (1) izvršitelj/ica – određeno nepuno radno vrijeme – 12 sati nastave tjedno
 2. Strukovni/na učitelj/ica zdravstvene njege- jedan (1) izvršitelj/ica – određeno nepuno radno vrijeme -12 sati nastave tjedno

 

koji je bio objavljen 11. studenoga 2023. godine, na mrežnoj stranici Srednje medicinske škole i na oglasnoj ploči Škole, te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, da je na temelju mišljenja Povjerenstva za provedbu natječaja i rang liste kandidata, na prijedlog ravnateljice, sukladno Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja Srednje medicinske škole, Slavonski Brod, Vatroslava Jagića 3A, Školski odbor Srednje medicinske škole, Slavonski Brod, na sjednici održanoj 21. prosinca 2023. godine, dao je  prethodnu suglasnost za zasnivanje radnog odnosa za sljedeće kandidate:

 

 1. Strukovni/na učitelj/ica zdravstvene njege- Sanja Grubišić, bacc.med.techn. – određeno nepuno radno vrijeme -6 sati nastave tjedno

– Ružica Arbanas, bacc.med.techn.  – određeno nepuno radno vrijeme -6 sati nastave tjedno

 

 

Obavijest o izboru kandidata objavljena je 29. prosinca 2023. na mrežnoj stranici Srednje medicinske škole i oglasnoj ploči Škole te se smatra da su kandidati obaviješteni o rezultatima izbora kandidata po raspisanom natječaju.

 

 

                                                                                                                                             Ravnateljica:

 

Jelena Jelinić-Bošnjak, prof.

 

________________________________________________________________________________________________________________

Srednja medicinska škola

Slavonski Brod,

Vatroslava Jagića 3A

 

Slavonski Brod, 05.12.2023.g.

 

Na temelju članka 10. stavak 1. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Srednje medicinske škole, Slavonski Brod predsjednik Povjerenstva za provedbu natječaja upućuje

 

 

POZIV

na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti  (usmeni razgovor – intervju)

 

 

U ponedjeljak, 11. prosinca 2023. godine u 12:30 sati u Srednjoj medicinskoj školi, Slavonski Brod, Vatroslava Jagića 3A, provest će se razgovor s kandidatima –  intervju na oglas za radno mjesto:

Strukovni/na učitelj/ca zdravstvene njege – jedan (1) izvršitelj/ica – određeno nepuno radno vrijeme  12 sati tjedno u nastavi

 

 1. Sanja Grubišić
 2. Ružica Arbanas

 

Razgovor s kandidatima – intervju provest će povjerenstvo za provedbu natječaja imenovano rješenjem. Razgovor s kandidatima – intervju provodi se putem odgovora kandidata na postavljena pitanja, simulacije rješavanja slučajeva radnog mjesta, praktična provjera znanja ili na drugi prikladan način.

Prilikom razgovora s kandidatom – intervju članovi povjerenstva procjenjuju obrazovanje i profesionalnu edukaciju kandidata, specifična znanja, vještine, profesionalne ciljeve i interese, motivaciju za rad te osobne karakteristike kandidata u svezi radnog mjesta.

Po dolasku na razgovor – intervju od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.

Kandidat koji ne može dokazati identitet ne može pristupiti razgovoru – intervju.

Ne postoji mogućnost naknadnog razgovora – intervjua, bez obzira na razlog koji kandidata sprječava da pristupi razgovoru – intervju.

Ako se kandidat navedenog dana ne odazove ovom pozivu bez obzira na razloge, neće se smatrati kandidatom sukladno članku 10. stavak 2. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Srednje medicinske škole, Slavonski Brod.

Nakon provedenog razgovora – intervju povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova, te ju dostavlja ravnatelju škole zajedno sa zapisnikom o provedenom postupku koji potpisuju svi članovi povjerenstva.

 

 

 

Povjerenstvo za provedbu natječaja

___________________________________________________________________________________________________________

Srednja medicinska škola

Slavonski Brod,

Vatroslava Jagića 3A

 

Slavonski Brod, 05.12.2023.g.

 

Na temelju članka 10. stavak 1. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Srednje medicinske škole, Slavonski Brod predsjednik Povjerenstva za provedbu natječaja upućuje

 

 

POZIV

na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti  (usmeni razgovor – intervju)

 

 

U ponedjeljak, 11. prosinca 2023. godine u 12:00 sati u Srednjoj medicinskoj školi, Slavonski Brod, Vatroslava Jagića 3A, provest će se razgovor s kandidatima –  intervju na oglas za radno mjesto:

Nastavnik/ca kemije – jedan (1) izvršitelj/ica – određeno nepuno radno vrijeme  12 sati tjedno u nastavi

 

 1. Iva Božinović

 

Razgovor s kandidatima – intervju provest će povjerenstvo za provedbu natječaja imenovano rješenjem. Razgovor s kandidatima – intervju provodi se putem odgovora kandidata na postavljena pitanja, simulacije rješavanja slučajeva radnog mjesta, praktična provjera znanja ili na drugi prikladan način.

Prilikom razgovora s kandidatom – intervju članovi povjerenstva procjenjuju obrazovanje i profesionalnu edukaciju kandidata, specifična znanja, vještine, profesionalne ciljeve i interese, motivaciju za rad te osobne karakteristike kandidata u svezi radnog mjesta.

Po dolasku na razgovor – intervju od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.

Kandidat koji ne može dokazati identitet ne može pristupiti razgovoru – intervju.

Ne postoji mogućnost naknadnog razgovora – intervjua, bez obzira na razlog koji kandidata sprječava da pristupi razgovoru – intervju.

Ako se kandidat navedenog dana ne odazove ovom pozivu bez obzira na razloge, neće se smatrati kandidatom sukladno članku 10. stavak 2. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Srednje medicinske škole, Slavonski Brod.

Nakon provedenog razgovora – intervju povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova, te ju dostavlja ravnatelju škole zajedno sa zapisnikom o provedenom postupku koji potpisuju svi članovi povjerenstva.

 

 

 

Povjerenstvo za provedbu natječaja

______________________________________________________________________________________________________________

REPUBLIKA HRVATSKA

SREDNJA MEDICINSKA ŠKOLA

SLAVONSKI BROD

VATROSLAVA JAGIĆA 3A

U Slavonskom Brodu,  4. prosinca 2023. godine

 

OBAVIJEST O IZBORU KANDIDATA

 

Obavještavam kandidate koji su dostavili prijavu na natječaj

 

 1. Medicinska biokemija- vježbe- med.lab.diag./bacc.med.lab.diag. -jedan (1) izvršitelj/ica – određeno nepuno radno vrijeme ( 12 sati tjedno u nastavi ) do povratka radnice s porodiljnog/roditeljskog dopusta
 2. Medicinska mikrobiologija- vježbe- dr.med.-jedan (1) izvršitelj/ica – određeno nepuno radno vrijeme ( 3 sata tjedno u nastavi ) do povratka radnice s porodiljnog/roditeljskog dopusta
 3. Uvod u laboratorijski rad-teorija- dipl.ing.med.biokemije/mag.med.biokemije – jedan (1) izvršitelj/ica – određeno nepuno radno vrijeme ( 0,5 sati tjedno u nastavi ) do povratka radnice s porodiljnog/roditeljskog dopusta
 4. Uvod u laboratorijski rad-vježbe- dipl.ing.med.biokemije/mag.med.biokemije – jedan (1) izvršitelj/ica – određeno nepuno radno vrijeme ( 4,5 sata tjedno u nastavi ) do povratka radnice s porodiljnog/roditeljskog dopusta
 5. Farmaceutska tehnologija s kozmetologijom-teorija- mr.pharm. – jedan (1) izvršitelj/ica – neodređeno nepuno radno vrijeme ( 4 sata tjedno u nastavi )
 6. Farmaceutska tehnologija s kozmetologijom-vježbe- mr.pharm. – jedan (1) izvršitelj/ica – neodređeno nepuno radno vrijeme ( 12 sata tjedno u nastavi )
 7. Farmaceutska kemija s farmakologijom -teorija- mr.pharm. – jedan (1) izvršitelj/ica – neodređeno nepuno radno vrijeme ( 2 sata tjedno u nastavi )
 8. Farmaceutska kemija s farmakologijom -vježbe- mr.pharm. – jedan (1) izvršitelj/ica – neodređeno nepuno radno vrijeme ( 6 sati tjedno u nastavi )
 9. Botanika s farmakognozijom -teorija- mr.pharm. – jedan (1) izvršitelj/ica – neodređeno nepuno radno vrijeme ( 2 sata tjedno u nastavi )
 10. Botanika s farmakognozijom -vježbe- mr.pharm. – jedan (1) izvršitelj/ica – neodređeno nepuno radno vrijeme ( 3 sata tjedno u nastavi )
 11. Prirodna ljekovita sredstva -teorija- mr.pharm. – jedan (1) izvršitelj/ica – neodređeno nepuno radno vrijeme ( 1 sat tjedno u nastavi )

 

koji je bio objavljen 3. studenoga 2023. godine, na mrežnoj stranici Srednje medicinske škole i na oglasnoj ploči Škole, te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, da je na temelju mišljenja Povjerenstva za provedbu natječaja i rang liste kandidata, na prijedlog ravnateljice, sukladno Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja Srednje medicinske škole, Slavonski Brod, Vatroslava Jagića 3A, Školski odbor Srednje medicinske škole, Slavonski Brod, na sjednici održanoj 30. studenoga 2023. godine, dao je  prethodnu suglasnost za zasnivanje radnog odnosa za sljedeće kandidate:

 

Medicinska biokemija- vježbe-Marina Martinović,mag.med.lab.diag.

Medicinska mikrobiologija- vježbe- Marina Martinović,mag.med.lab.diag.

Uvod u laboratorijski rad-teorija- Marina Martinović,mag.med.lab.diag.

Uvod u laboratorijski rad-vježbe- Marina Martinović,mag.med.lab.diag. i Martina Barta, dipl. ing. techn. aliment.- ugovor se sklapa na određeno vrijeme zbog nestručne zastupljenosti radnice do zasnivanja radnog odnosa putem natječaja ili na drugi propisan način, a najdulje do 5 mjeseci.

Farmaceutska tehnologija s kozmetologijom-teorija- Martina Barta, dipl. ing. techn. aliment.- ugovor se sklapa na određeno vrijeme zbog nestručne zastupljenosti radnice do zasnivanja radnog odnosa putem natječaja ili na drugi propisan način, a najdulje do 5 mjeseci.

Farmaceutska tehnologija s kozmetologijom-vježbe- Martina Barta, dipl. ing. techn. aliment.- ugovor se sklapa na određeno vrijeme zbog nestručne zastupljenosti radnice do zasnivanja radnog odnosa putem natječaja ili na drugi propisan način, a najdulje do 5 mjeseci.

Farmaceutska kemija s farmakologijom -teorija-Nikolina Kožić Tomičević, mr.pharm.

Farmaceutska kemija s farmakologijom -vježbe- Nikolina Kožić Tomičević, mr.pharm.

Botanika s farmakognozijom -teorija- Renata Mladinović,mr.pharm.

Botanika s farmakognozijom -vježbe- Renata Mladinović, mr.pharm.

Prirodna ljekovita sredstva -teorija- Petra Stvorić, mr.pharm.

 

Obavijest o izboru kandidata objavljena je 4. prosinca 2023. na mrežnoj stranici Srednje medicinske škole i oglasnoj ploči Škole te se smatra da su kandidati obaviješteni o rezultatima izbora kandidata po raspisanom natječaju.

 

 

Ravnateljica:

 

Jelena Jelinić-Bošnjak, prof.

 

 

_________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine« broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 – ispr., 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 98/19,64/20,151/22), Srednja medicinska škola, Vatroslava Jagića 3A, Slavonski Brod dana  21. studenoga 2023.godine raspisuje:

 

N A T J E Č A J

za zasnivanje radnog odnosa

 

 1. Nastavnik/ca kemije – jedan (1) izvršitelj/ica – određeno nepuno radno vrijeme – 12 sati nastave tjedno
 2. Strukovni/na učitelj/ica zdravstvene njege- jedan (1) izvršitelj/ica – određeno nepuno radno vrijeme -12 sati nastave tjedno

 

UVJETI:

Osim općih uvjeta sukladno općim propisima o radu kandidati trebaju zadovoljiti i posebne uvjete:

Uvjeti su propisani člankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine« broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 – ispr., 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22), člankom 37. Zakona o strukovnom obrazovanju (»Narodne novine« broj 30/09, 24/10, 2/13, 25/18.) i Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško – psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (»Narodne novine« broj 1/96, 80/99.).

Na radna mjesta iz natječaja ne može biti primljena osoba za čiji prijem postoji zapreka temeljem članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Uz pismenu prijavu (koja mora biti vlastoručno potpisana i u kojoj se navode osobni podaci: ime i prezime, adresa prebivališta odnosno boravišta, broj telefona/mobitela, prema mogućnostima adresa elektroničke pošte, naziv radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje) na natječaj kandidati trebaju priložiti:

 1. životopis,
 2. dokaz o stečenoj razini obrazovanja (diploma)
 3. dokaz o stečenim pedagoškim kompetencijama (ako su ih dužni steći),
 4. uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak ili da je pod istragom za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od mjesec dana objave natječaja),
 5. elektronički zapis o radnopravnom statusu HZMO-a

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Potpunom prijavom smatra se ona koja je vlastoručno potpisana i koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Kandidat koji nije podnio pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom.

Kandidat koji je stekao inozemnu obrazovnu kvalifikaciju u inozemstvu dužan je u prijavi na natječaj priložiti rješenje određenog visokog učilišta o priznavanju potpune istovrijednosti u skladu sa Zakonom o priznavanju i vrednovanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (Narodne novine 69/22.), ili rješenje Agencije za znanosti i visoko obrazovanje o stručnom priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija, te u skladu sa Zakonom o reguliranim profesijama i priznavanju inozemne stručne kvalifikacije radi pristupa reguliranoj profesiji (Narodne novine 82/15, 70/19, 47/20.) rješenje Ministarstva znanosti i obrazovanja o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije radi pristupa reguliranoj profesiji.

Kandidat koji se prema posebnim propisima poziva na pravo prednosti, mora se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti dokaze o ostvarivanju prava prednosti prema posebnom propisu.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti sukladno članku 102. stavcima 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21.), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19.), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20.) i članku 48. stavcima 1. – 3. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21.) dužne su u prijavi na javni natječaj priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prema članku 48. stavcima 1. – 3. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21), trebaju dostaviti dokaze iz stavka 1. članka 49. ovoga zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju i popunjavanju radnog mjesta.

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. stavcima 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji trebaju dostaviti dokaze iz stavka 1. članka 103. ovoga zakona. Uz prijavu na natječaj dužne su priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

S prijavljenim kandidatima provest će se razgovor s kandidatima – intervju, sukladno članku 7. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Srednje medicinske škole.

Vrijeme i mjesto provedbe razgovora s kandidatima – intervju, objavit će se na web stranici Srednje medicinske škole, http://www.srednja-medicinska-skola.hr najmanje 5 dana prije održavanja razgovora s kandidatima – intervju, sukladno članku 10. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Srednje medicinske škole.

Razgovor s kandidatima – intervju neće se provesti ako niti jedan od prijavljenih kandidata ne ispunjava formalne uvjete natječaja, sukladno članku 18. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Srednje medicinske škole.

Za kandidata koji ne pristupi razgovoru, smatra se da je povukao prijavu na natječaj te se u daljnjem postupku više neće smatrati kandidatom prijavljenim na natječaj.

Prijavom na natječaj kandidati daju privolu da škola kao voditelj obrade osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati osobne podatke, te objaviti na web stranici u sklopu obavijesti o izabranom kandidatu, u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno pozitivnim propisima o zaštiti osobnih podatka.

Privola za prikupljanje i obradu osobnih podataka je uvjet za prijavu na natječaj.
Kandidat može u svako doba, u potpunosti ili djelomice, bez naknade i objašnjenja odustati od dane privole i zatražiti prestanak aktivnosti obrade osobnih podataka.

 

Prijave s navedenim dokazima dostavljaju se neposredno ili putem zemaljske pošte u roku osam (8) dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči škole te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanja s naznakom „ ZA NATJEČAJ“ na adresu:

Srednja medicinska škola, Vatroslava Jagića 3A, 35000 Slavonski Brod.

Natječajna dokumentacija se neće vraćati kandidatima.

Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prilikom zapošljavanja oba spola su u ravnopravnom položaju.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranici Srednje medicinske škole:

http://www.srednja-medicinska-skola.hr, pod NATJEČAJI, te se istekom roka od 8 dana od dana objave rezultata smatra se da su kandidati obaviješteni o rezultatima natječaja.

 

Ravnateljica:

 

Jelena Jelinić-Bošnjak, prof.

______________________________________________________________________________________________________________

Srednja medicinska škola

Slavonski Brod,

Vatroslava Jagića 3A

Slavonski Brod, 16.11.2023.g.

 

Na temelju članka 10. stavak 1. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Srednje medicinske škole, Slavonski Brod predsjednik Povjerenstva za provedbu natječaja upućuje

POZIV

na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti  (usmeni razgovor – intervju)

 

U srijedu, 22. studenog 2023. godine u 12:00 sati u Srednjoj medicinskoj školi, Slavonski Brod, Vatroslava Jagića 3A, provest će se razgovor s kandidatima –  intervju na oglas za radno mjesto:

-Medicinska biokemija- vježbe- med.lab.diag./bacc.med.lab.diag. -jedan (1) izvršitelj/ica – određeno nepuno radno vrijeme ( 12 sati tjedno u nastavi ) do povratka radnice s porodiljnog/roditeljskog dopusta

 1. Marina Martinović
 2. Anamarija Hanuljak

-Medicinska mikrobiologija- vježbe- dr.med.-jedan (1) izvršitelj/ica – određeno nepuno radno vrijeme ( 3 sata tjedno u nastavi ) do povratka radnice s porodiljnog/roditeljskog dopusta

 1. Marina Martinović
 2. Anamarija Hanuljak

-Uvod u laboratorijski rad-teorija- dipl.ing.med.biokemije/mag.med.biokemije – jedan (1) izvršitelj/ica – određeno nepuno radno vrijeme ( 0,5 sati tjedno u nastavi ) do povratka radnice s porodiljnog/roditeljskog dopusta

 1. Marina Martinović
 2. Anamarija Hanuljak

-Uvod u laboratorijski rad-vježbe- dipl.ing.med.biokemije/mag.med.biokemije – jedan (1) izvršitelj/ica – određeno nepuno radno vrijeme ( 4,5 sata tjedno u nastavi ) do povratka radnice s porodiljnog/roditeljskog dopusta

 1. Martina Barta
 2. Marina Martinović
 3. Anamarija Hanuljak

-Farmaceutska tehnologija s kozmetologijom-teorija- mr.pharm. – jedan (1) izvršitelj/ica – neodređeno nepuno radno vrijeme ( 4 sata tjedno u nastavi )

 1. Martina Barta
 2. Katarina Vincijanović

-Farmaceutska tehnologija s kozmetologijom-vježbe- mr.pharm. – jedan (1) izvršitelj/ica – neodređeno nepuno radno vrijeme ( 12 sata tjedno u nastavi )

 1. Martina Barta
 2. Katarina Vincijanović

-Farmaceutska kemija s farmakologijom -teorija- mr.pharm. – jedan (1) izvršitelj/ica – neodređeno nepuno radno vrijeme ( 2 sata tjedno u nastavi )

 1. Nikolina Kožić Tomičević
 2. Katarina Vincijanović

-Farmaceutska kemija s farmakologijom -vježbe- mr.pharm. – jedan (1) izvršitelj/ica – neodređeno nepuno radno vrijeme ( 6 sati tjedno u nastavi )

 1. Katarina Vincijanović

-Botanika s farmakognozijom -teorija- mr.pharm. – jedan (1) izvršitelj/ica – neodređeno nepuno radno vrijeme ( 2 sata tjedno u nastavi )

 1. Renata Mladinović

-Botanika s farmakognozijom -vježbe- mr.pharm. – jedan (1) izvršitelj/ica – neodređeno nepuno radno vrijeme ( 3 sata tjedno u nastavi )

 1. Renata Mladinović

-Prirodna ljekovita sredstva -teorija- mr.pharm. – jedan (1) izvršitelj/ica – neodređeno nepuno radno vrijeme ( 1 sat tjedno u nastavi )

 1. Petra Stvorić

 

Razgovor s kandidatima – intervju provest će povjerenstvo za provedbu natječaja imenovano odlukom.

Razgovor s kandidatima – intervju provodi se putem odgovora kandidata na postavljena pitanja, simulacije rješavanja slučajeva radnog mjesta, praktična provjera znanja ili na drugi prikladan način.

Prilikom razgovora s kandidatom – intervju članovi povjerenstva procjenjuju obrazovanje i profesionalnu edukaciju kandidata, specifična znanja, vještine, profesionalne ciljeve i interese, motivaciju za rad te osobne karakteristike kandidata u svezi radnog mjesta.

Po dolasku na razgovor – intervju od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.

Kandidat koji ne može dokazati identitet ne može pristupiti razgovoru – intervju.

Ne postoji mogućnost naknadnog razgovora – intervjua, bez obzira na razlog koji kandidata sprječava da pristupi razgovoru – intervju.

Ako se kandidat navedenog dana ne odazove ovom pozivu bez obzira na razloge, neće se smatrati kandidatom sukladno članku 10. stavak 2. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Srednje medicinske škole, Slavonski Brod.

Nakon provedenog razgovora – intervju povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova, te ju dostavlja ravnatelju škole zajedno sa zapisnikom o provedenom postupku koji potpisuju svi članovi povjerenstva.

 

 

 

                                                                                                                    Povjerenstvo za provedbu natječaja

__________________________________________________________________________________________________________

REPUBLIKA HRVATSKA

SREDNJA MEDICINSKA ŠKOLA

SLAVONSKI BROD

VATROSLAVA JAGIĆA 3A

U Slavonskom Brodu,  06. studenog 2023. godine

 

OBAVIJEST O IZBORU KANDIDATA

 

Obavještavam kandidate koji su dostavili prijavu na natječaj

 

za prijem pripravnika kroz mjeru HZZ-a ”Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva“ za radno mjesto – 

 1. STRUČNI/A SURADNIK/CA PEDAGOG/INJA – 1 IZVRŠITELJ/ICA na određeno puno radno vrijeme od 40 sati tjedno, u trajanju od 12 mjeseci, za rad u Srednjoj

medicinskoj školi na adresi Vatroslava Jagića 3A, Slavonski Brod.

 

koji je bio objavljen 9. listopada 2023. godine, na mrežnoj stranici Srednje medicinske škole i na oglasnoj ploči Škole, te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, da je na temelju mišljenja Povjerenstva za provedbu natječaja i rang liste kandidata, na prijedlog ravnateljice, sukladno Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja Srednje medicinske škole, Slavonski Brod, Vatroslava Jagića 3A, Školski odbor Srednje medicinske škole, Slavonski Brod, na sjednici održanoj 3. studenog 2023. godine, dao je  prethodnu suglasnost za zasnivanje radnog odnosa za sljedeću kandidatkinju:

Kristina Kožarević, sveučilišna magistra edukacije sociologije i sveučilišna magistra pedagogije za radno mjesto stručne suradnice pedagoginje na određeno puno radno vrijeme (40 sati tjedno) u trajanju od 12 mjeseci.

 

Obavijest o izboru kandidata objavljena je 6. studenog 2023. na mrežnoj stranici Srednje medicinske škole i oglasnoj ploči Škole te se smatra da su kandidati obaviješteni o rezultatima izbora kandidata po raspisanom natječaju.

 

 

Ravnateljica:

 

Jelena Jelinić-Bošnjak, prof.

 

 

 

___________________________________________________________________________________________________________

REPUBLIKA HRVATSKA

SREDNJA MEDICINSKA ŠKOLA

SLAVONSKI BROD

VATROSLAVA JAGIĆA 3A

U Slavonskom Brodu,  6. studenog 2023. godine

 

OBAVIJEST O IZBORU KANDIDATA

 

Obavještavam kandidate koji su dostavili prijavu na natječaj

 

1.Kemija – jedan (1) izvršitelj/ica – određeno puno radno vrijeme – do povratka radnice s porodiljnog/roditeljskog dopusta

 1. Strukovni učitelj/ica fizioterapije-jedan (1) izvršitelj/ica – određeno nepuno radno vrijeme do 31.8.2024. ( 7 sati tjedno u nastavi )

 

koji je bio objavljen 28. rujna 2023. godine, na mrežnoj stranici Srednje medicinske škole i na oglasnoj ploči Škole, te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, da je na temelju mišljenja Povjerenstva za provedbu natječaja i rang liste kandidata, na prijedlog ravnateljice, sukladno Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja Srednje medicinske škole, Slavonski Brod, Vatroslava Jagića 3A, Školski odbor Srednje medicinske škole, Slavonski Brod, na sjednici održanoj 3. studenog 2023. godine, dao je  prethodnu suglasnost za zasnivanje radnog odnosa za sljedeće kandidate:

 

 1. Kemija – Jela Ćosić, mag.chem. – određeno puno radno vrijeme – do povratka radnice s porodiljnog/roditeljskog dopusta

 

 1. Strukovni učitelj/ica fizioterapije – Blanka Tadić, dipl.physioth. – određeno nepuno radno vrijeme do 31.8.2024. ( 7 sati tjedno u nastavi )

 

Obavijest o izboru kandidata objavljena je 6. studenog 2023. na mrežnoj stranici Srednje medicinske škole i oglasnoj ploči Škole te se smatra da su kandidati obaviješteni o rezultatima izbora kandidata po raspisanom natječaju.

 

 

Ravnateljica:

 

Jelena Jelinić-Bošnjak, prof.

 

 

 

_______________________________________________________________________________________________________________

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine« broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 – ispr., 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 98/19,64/20,151/22), Srednja medicinska škola, Vatroslava Jagića 3A, Slavonski Brod dana  3. studenog 2023.godine raspisuje:

 

N A T J E Č A J

za zasnivanje radnog odnosa

 

Nastavnik/ca predmeta:

 

 1. Medicinska biokemija- vježbe- med.lab.diag./bacc.med.lab.diag. -jedan (1) izvršitelj/ica – određeno nepuno radno vrijeme ( 12 sati tjedno u nastavi ) do povratka radnice s porodiljnog/roditeljskog dopusta

 

 1. Medicinska mikrobiologija- vježbe- dr.med.-jedan (1) izvršitelj/ica – određeno nepuno radno vrijeme ( 3 sata tjedno u nastavi ) do povratka radnice s porodiljnog/roditeljskog dopusta

 

 1. Uvod u laboratorijski rad-teorija- dipl.ing.med.biokemije/mag.med.biokemije – jedan (1) izvršitelj/ica – određeno nepuno radno vrijeme ( 0,5 sati tjedno u nastavi ) do povratka radnice s porodiljnog/roditeljskog dopusta
 2. Uvod u laboratorijski rad-vježbe- dipl.ing.med.biokemije/mag.med.biokemije – jedan (1) izvršitelj/ica – određeno nepuno radno vrijeme ( 4,5 sata tjedno u nastavi ) do povratka radnice s porodiljnog/roditeljskog dopusta

 

 1. Farmaceutska tehnologija s kozmetologijom-teorija- mr.pharm. – jedan (1) izvršitelj/ica – neodređeno nepuno radno vrijeme ( 4 sata tjedno u nastavi )
 2. Farmaceutska tehnologija s kozmetologijom-vježbe- mr.pharm. – jedan (1) izvršitelj/ica – neodređeno nepuno radno vrijeme ( 12 sata tjedno u nastavi )
 3. Farmaceutska kemija s farmakologijom -teorija- mr.pharm. – jedan (1) izvršitelj/ica – neodređeno nepuno radno vrijeme ( 2 sata tjedno u nastavi )
 4. Farmaceutska kemija s farmakologijom -vježbe- mr.pharm. – jedan (1) izvršitelj/ica – neodređeno nepuno radno vrijeme ( 6 sati tjedno u nastavi )
 5. Botanika s farmakognozijom -teorija- mr.pharm. – jedan (1) izvršitelj/ica – neodređeno nepuno radno vrijeme ( 2 sata tjedno u nastavi )
 6. Botanika s farmakognozijom -vježbe- mr.pharm. – jedan (1) izvršitelj/ica – neodređeno nepuno radno vrijeme ( 3 sata tjedno u nastavi )
 7. Prirodna ljekovita sredstva -teorija- mr.pharm. – jedan (1) izvršitelj/ica – neodređeno nepuno radno vrijeme ( 1 sat tjedno u nastavi )

 

 

UVJETI:

Osim općih uvjeta sukladno općim propisima o radu kandidati trebaju zadovoljiti i posebne uvjete:

Uvjeti su propisani člankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine« broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 – ispr., 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22), člankom 37. Zakona o strukovnom obrazovanju (»Narodne novine« broj 30/09, 24/10, 2/13, 25/18.) i Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško – psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (»Narodne novine« broj 1/96, 80/99.).

 

Na radna mjesta iz natječaja ne može biti primljena osoba za čiji prijem postoji zapreka temeljem članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

 

Uz pismenu prijavu (koja mora biti vlastoručno potpisana i u kojoj se navode osobni podaci: ime i prezime, adresa prebivališta odnosno boravišta, broj telefona/mobitela, prema mogućnostima adresa elektroničke pošte, naziv radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje) na natječaj kandidati trebaju priložiti:

 

 1. životopis,
 2. dokaz o stečenoj razini obrazovanja (diploma)
 3. dokaz o stečenim pedagoškim kompetencijama (ako su ih dužni steći),
 4. uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak ili da je pod istragom za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od mjesec dana objave natječaja),
 5. elektronički zapis o radnopravnom statusu HZMO-a

 

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Potpunom prijavom smatra se ona koja je vlastoručno potpisana i koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Kandidat koji nije podnio pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom.

 

Kandidat koji je stekao inozemnu obrazovnu kvalifikaciju u inozemstvu dužan je u prijavi na natječaj priložiti rješenje određenog visokog učilišta o priznavanju potpune istovrijednosti u skladu sa Zakonom o priznavanju i vrednovanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (Narodne novine 69/22.), ili rješenje Agencije za znanosti i visoko obrazovanje o stručnom priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija, te u skladu sa Zakonom o reguliranim profesijama i priznavanju inozemne stručne kvalifikacije radi pristupa reguliranoj profesiji (Narodne novine 82/15, 70/19, 47/20.) rješenje Ministarstva znanosti i obrazovanja o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije radi pristupa reguliranoj profesiji.

 

 

Kandidat koji se prema posebnim propisima poziva na pravo prednosti, mora se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti dokaze o ostvarivanju prava prednosti prema posebnom propisu.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti sukladno članku 102. stavcima 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21.), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19.), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20.) i članku 48. stavcima 1. – 3. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21.) dužne su u prijavi na javni natječaj priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prema članku 48. stavcima 1. – 3. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21), trebaju dostaviti dokaze iz stavka 1. članka 49. ovoga zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju i popunjavanju radnog mjesta.

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. stavcima 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji trebaju dostaviti dokaze iz stavka 1. članka 103. ovoga zakona. Uz prijavu na natječaj dužne su priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

 

S prijavljenim kandidatima provest će se razgovor s kandidatima – intervju, sukladno članku 7. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Srednje medicinske škole.

Vrijeme i mjesto provedbe razgovora s kandidatima – intervju, objavit će se na web stranici Srednje medicinske škole, http://www.srednja-medicinska-skola.hr najmanje 5 dana prije održavanja razgovora s kandidatima – intervju, sukladno članku 10. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Srednje medicinske škole.

Razgovor s kandidatima – intervju neće se provesti ako niti jedan od prijavljenih kandidata ne ispunjava formalne uvjete natječaja, sukladno članku 18. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Srednje medicinske škole.

Za kandidata koji ne pristupi razgovoru, smatra se da je povukao prijavu na natječaj te se u daljnjem postupku više neće smatrati kandidatom prijavljenim na natječaj.

 

Prijavom na natječaj kandidati daju privolu da škola kao voditelj obrade osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati osobne podatke, te objaviti na web stranici u sklopu obavijesti o izabranom kandidatu, u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno pozitivnim propisima o zaštiti osobnih podatka.

Privola za prikupljanje i obradu osobnih podataka je uvjet za prijavu na natječaj.
Kandidat može u svako doba, u potpunosti ili djelomice, bez naknade i objašnjenja odustati od dane privole i zatražiti prestanak aktivnosti obrade osobnih podataka.

 

Prijave s navedenim dokazima dostavljaju se neposredno ili putem zemaljske pošte u roku osam (8) dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči škole te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanja s naznakom „ ZA NATJEČAJ“ na adresu:

Srednja medicinska škola, Vatroslava Jagića 3A, 35000 Slavonski Brod.

 

Natječajna dokumentacija se neće vraćati kandidatima.

Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prilikom zapošljavanja oba spola su u ravnopravnom položaju.

 

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranici Srednje medicinske škole:

http://www.srednja-medicinska-skola.hr, pod NATJEČAJI, te se istekom roka od 8 dana od dana objave rezultata smatra se da su kandidati obaviješteni o rezultatima natječaja.

 

Ravnateljica:

Jelena Jelinić-Bošnjak, prof.