Učenici 2.D razreda su na satu latinskoga jezika (izbornog) s prof. Kristinom Radošević obilježili  Europski dan jezika. Europski dan obilježava se svake godine 26. rujna. Učenici su postavili plakat o Europskim jezičnim porodicama u hodniku škole. Na satu latinskoga jezika učenici su analizirali etimologiju pojedinih riječi iz engleskoga jezika. Velik broj riječi iz latinskog jezika zastupljen je u engleskom jeziku, a prema nekim osobnim iskustvima i u ostalim jezicima EU.  Iako su se latinski i grčki razvili u romanske jezike odnosno u moderni grčki, njihova je literatura nastavila imati snažan učinak na europske narode. Svi moderni jezici potječu iz oba jezika, a također iz njih posuđuju riječi. Dolje su navedene neke od engleskih riječi i korijena posuđeni iz latinskih riječi.

 

Latinski korijen                        Značenje                                  Engleski

ann-us                                         krug, godina                    annular, annual, annuity

aqua                                             voda                                  aquatic, aquarium, aqua

audi-o                                          čujem                                audition, auditory, audio

bell-um                                       rat                                      belligerent

bene                                            dobro                                benefit, benevolent

cent-um                                     stotinu                              century, percent,cent

dic-o                                           kažem                               dictate, diction,edict

fer-o                                          nosim                                 ferry, transfer, refer

 fin-is                                        svršetak                             finish, finite,define

 liber                                        slobodan                           liberate,liberal, liberty

man-us                                   ruka,šaka                          manual, manipulate

voc-o                                       zovem                                vocal,revoke, vocation