Zaključak – ponuda 29

Z A K LJ U Č A K

 

o rezultatima izbora ponude broj 29

 

 

Na Roditeljskom sastanku , dana  15.2.2023.  utvrđeno je:

 

  1. Glasovanje je održano dana 15.2.2022. u vremenu od  _19.13 do _19.23  sati putem aplikacije Google Forms.

 

  1. Nazočno je _48_ roditelja učenika za koje se organizira višednevna izvanučionička nastava.

 

  1. Važećih odgovora je bilo _42_ , nevažećih _6_

 

  1. Potencijalni davatelji usluga dobili su slijedeći broj glasova:

 

  1. ATLANTIS TRAVEL – 15     
  2. BROD TOURS – 27