Procedura podnošenja prigovora na bodovanje ispita državne mature
Prema Pravilniku o polaganju državne mature (Narodne novine, 1/13, 41/19, 127/19, 55/20 i 53/21) u slučaju sumnje u nepravilnosti u provedbi ispita državne mature ili u postupke koji su nastali kršenjem pravila o provedbi ispita te na bodovanje ispita učenik odnosno pristupnik može podnijeti prigovor.

Pisani prigovor na bodovanje ispita može se podnijeti u roku od 48 sati od objave rezultata ispita, a u njemu mora biti naznačeno na koji se zadatak odnosi te objašnjeno u čemu se sastoji nepravilnost.

Učenici prigovor podnose ispitnome povjerenstvu (ispitnom koordinatoru u školi).


Odluku o prigovoru učenika odnosno pristupnika na bodovanje donosi Centar u roku od pet radnih dana od isteka roka za podnošenje prigovora na bodovanje ispita.

Prvi (privremeni) rezultati ispita državne mature u školskoj godini 2021./2022. (ljetni rok) bit će objavljeni 11. srpnja 2022. u 12.00 sati.

Rok za ulaganje prigovora na bodovanje ispita je 13. srpnja 2022. u 12.00 sati.

VAŽNO
1. Centar će rješavati samo one prigovore koji su upisani u sustav.
2. Prigovori poslani e-poštom neće se rješavati.
3. U prigovoru treba biti naveden broj zadatka, dobiveni bodovi te konkretan i argumentiran prigovor na ocjenjivanje.
4. Neće se razmatrati prigovori u kojima se navode privatni razlozi kao uzrok pogrešaka.
5. Neće se razmatrati prigovori u kojima je navedeno da je učenik odnosno pristupnik zaboravio ili nije stigao prepisati odgovore na zadatke višestrukoga izbora na list za odgovore.
6. Neće se razmatrati prigovori u kojemu se traži ponovni pregled cijelog ispita jer učeniku odnosno pristupniku „nedostaju jedan ili dva boda za prolaz“.
7. Neće se razmatrati prigovori u kojima nije jasno i argumentirano obrazloženo zbog čega se smatra da je došlo do pogreške u bodovanju.

Učenik odnosno pristupnik koji nije zadovoljan odlukom Centra može u roku od jednog dana od dana donošenja odluke podnijeti prigovor na odluku Centra (drugostupanjski prigovor) Upravnom vijeću Centra koje donosi odluku u roku od dva dana od dana primitka prigovora.

1. Pristupnik šalje prigovor na odluku Centra (drugostupanjski prigovor) Upravnomu vijeću Centra putem Obrasca za prigovore. Obrazac za prigovore nalazi se na poveznici https://www.surveymonkey.com/r/drugostupanjski_prigovor_22

2. Pristupnik je obvezan pri ulaganju prigovora na odluku Centra (drugostupanjskog prigovora) u obrazac upisati šifru riješenoga prigovora koja se nalazi u pisanome odgovoru Centra na njegovoj stranici u sustavu na poveznici Moji prigovori.

3. Ako pristupnik ne upiše šifru ili upiše pogrešnu šifru u obrazac za upis prigovora na odluku Centra (drugostupanjskog prigovora), prigovor se neće razmatrati.

4. Pristupnik je obvezan prilikom ulaganja prigovora na odluku Centra (drugostupanjskog prigovora) u obrazac upisati:

¦ Ime i prezime

¦ OIB

¦ Šifru riješenog prigovora koja se nalazi u pisanom odgovoru Centra na njegovoj stranici u sustavu pod poveznicom Moji prigovori

¦ Pisani odgovor iz odluke Centra na prigovor (kopirati originalni tekst pisanog odgovora Centra na stranici pristupnika u sustavu pod poveznicom Moji prigovori)

¦ Tekst prigovora na odluku Centra u kojem treba argumentirano obrazložiti zbog čega je učenik/pristupnik nezadovoljan odlukom Centra na prigovor.